Twórca lub osoba posiadająca majątkowe prawa autorskie do utworu może żądać od osoby, naruszającej jej prawa: zaniechania naruszania, usunięcia skutków naruszenia, naprawienia wyrządzonej szkody oraz wydania uzyskanych korzyści.

Roszczenie zaniechania naruszania może zostać sformułowane przez uprawnionego np. złożonym do właściwego sądu wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia.

Jak dochodzić zaniechania naruszania?

Zgodnie z art. 7301 § 1 k.p.c., udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

Zatem, dla udzielenia zabezpieczenia konieczne jest łączne spełnienie dwóch przesłanek:

  • uprawdopodobnienie roszczenia oraz
  • uprawdopodobnienie interesu prawnego.

Należy pamiętać, że sąd rozpatruje wniosek o udzielenie zabezpieczenia w jego granicach. Oznacza to, że sąd nie udzieli zabezpieczenia w szerszym zakresie niż zostało to określone we wniosku.

„Zaniechanie naruszeń tak, jak i pozostałe formy ochrony zawarte w art. 79 u.p.a.p.p. jest środkiem uniwersalnym, co łączy się z tym, że użycie go w wypadku konkretnego naruszenia autorskich praw majątkowych wymaga dostosowania do specyfiki danego pola ich eksploatacji i charakteru naruszeń.” (wyrok Sądu Najwyższego z 15 czerwca 2011 r., sygn. akt V CSK 373/10)

Właśnie dlatego, tak istotne jest precyzyjne sformułowanie swojego żądania oraz jego określenie w sposób maksymalnie dokładny i przemyślany. Skutki nieprawidłowego określenia sposobu zabezpieczenia mogą być dla uprawnionego bardzo daleko idące.

Czy postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia jest ostateczne?

Dla podmiotów, które nie zgodzą się z postanowieniem istnieje droga odwoławcza. Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia można bowiem zaskarżyć.

W tym celu, do sądu, który wydał postanowienie, należy złożyć wniosek o uzasadnienie postanowienia. Po otrzymaniu uzasadnienia natomiast, zaskarżyć je w odpowiednim terminie.

Podsumowanie

Z dzisiejszego artykułu należy zapamiętać dwie kluczowe kwestie. Po pierwsze, składając wniosek o udzielenie zabezpieczenia należy dokładnie wiedzieć, czego domagamy się jako uprawniony.

Po drugie zaś, postanowienie jest zaskarżalne, na skutek czego wniosek może zostać oddalony.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana frankowa z Raiffeisen Bank

Audyt fundacji rodzinnej w Polsce

Nasz Klient znów wygrywa z Bankiem Millennium