Od 22 maja 2023 r. – kiedy weszła w życie ustawa o fundacji rodzinnej, polskie firmy rodzinne mogą tworzyć fundacje rodzinne w swoim kraju.

Ustawa o fundacji rodzinnej to prawne narzędzie, które pozwoli na kumulowanie kapitału rodzinnego oraz przekazywanie wypracowanego majątku kolejnym pokoleniom.

Fundacja rodzinna jest odrębną jednostką organizacyjną, ma osobowość prawną, którą uzyskuje z chwilą wpisu do rejestru fundacji rodzinnej. Wreszcie jest możliwością dla podmiotów rodzinnych, zachowania jednolitości w zarządzaniu oraz przeciwdziałania rozdrobnieniu majątku w wyniku dziedziczenia przez wiele osób.

Główne założenia

Fundacje rodzinne mają osobowość prawną. Siedziba musi znajdować się na terytorium Polski. Fundacja jest powoływana za życia fundatora w akcie założycielskim albo po jego śmierci ustanawiana zgodnie z testamentem. Dla bezpieczeństwa obrotu powinna być zachowana w tym zakresie forma aktu notarialnego.

Podstawowym celem fundacji rodzinnej w Polsce jest zarządzanie majątkiem rodzinnym i jego ochrona – zgodnie z wolą ustanawiającego ją fundatora. Cel ten może obejmować również przeznaczanie środków finansowych dla beneficjentów na ich edukację czy pokrycie kosztów utrzymania.

Fundacja rodzinna działa na podstawie statutu. Dokument ten określa podstawowe zasady funkcjonowania instytucji tj. siedziba, cele, majątek fundacji w chwili ustanowienia, czas trwania, sposób reprezentacji, zasady powoływania i odwoływania członków organów, okres ich kadencji, prawa i obowiązki członków organów.

Zalety fundacji rodzinnej:

 • planowanie sukcesji w perspektywie wielu pokoleń,
 • możliwość wycofania się fundatora z aktywnego prowadzenia biznesu, bez utraty dochodów,
 • finansowe zabezpieczenie członków rodziny,
 • utrzymanie i ochrona majątku w jednych rękach,
 • efektywne zarządzanie majątkiem i jego pomnażanie,
 • korzystne stawki podatkowe,
 • uniknięcie zwykłego trybu dziedziczenia przy sukcesji firmy rodzinnej,
 • ochrona majątku, który nie może być przedmiotem zajęcia egzekucyjnego,
 • zapewnienie ciągłości firmy poprzez pogodzenie interesów zarówno spadkobierców zaangażowanych w jej funkcjonowanie, jak i nie zaangażowanych w jej prowadzenie,
 • planowanie losów majątku rodzinnego poprzez ustalenie zasad oraz przez określenie jego przeznaczenia,
 • szansa na gromadzenie kapitału oraz pomnażanie go i inwestowanie w gospodarkę krajową,
 • skuteczna, wielopokoleniowa sukcesja w firmach rodzinnych, w szczególności w przedsiębiorstwach.

Podsumowanie

Zadaniem ustawy o fundacji rodzinnej jest przede wszystkim zarządzanie majątkiem i jego ochrona zgodnie z wolą określoną przez fundatora w statucie. Kluczowym jest stworzenie spójnego systemu wartości i procedur, do czego służy konstytucja rodzinna, postrzegana na całym świecie jako skuteczne narzędzie do realizacji tego celu. Już dziś warto rozważyć planowanie sukcesji w formie fundacji rodzinnej.

Powołanie nowego podmiotu prawnego powinno zostać dogłębnie przemyślane, a oczekiwania fundatora precyzyjnie odzwierciedlone w statucie, który określa kluczowe kwestie związane z funkcjonowaniem fundacji, w tym kompetencje i zasady powoływania zarządu fundacji, rady nadzorczej oraz zgromadzenia beneficjentów.

Kancelaria Szołajski Legal Group prowadzi sprawy związane z przeprowadzaniem skutecznie sukcesji w firmach rodzinnych oraz przygotowuje firmy rodzinne do zakładania fundacji rodzinnej. Zapraszamy do kontaktu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana frankowa z Raiffeisen Bank

Audyt fundacji rodzinnej w Polsce

Nasz Klient znów wygrywa z Bankiem Millennium