Klasycznym mechanizmem zabezpieczającym wykonanie umowy wdrożeniowej jest kara umowna. Najprościej mówiąc jest ona umownym, zryczałtowanym odszkodowaniem za niewykonanie lub nienależyte wykonanie konkretnego zobowiązania.

Kara umowna może być przewidziana na wypadek naruszenia zobowiązań o charakterze niepieniężnym, opóźnienia etapu prac, nieprzekazania dokumentacji czy zlecenia podwykonawstwa w przypadku jego zakazu i ma na celu naprawienie szkody.

Kara umowna ochroną dla Zamawiającego

Kary umowne likwidują podstawową trudność w sporach dla Zamawiającego, gdyż nie musi on dowodzić istnienia wysokości szkody, a nawet faktu jej wystąpienia. Ma to szczególne znaczenie, gdy Wykonawca wyłączył odpowiedzialność za utracone korzyści, a takie klauzule w umowach IT są częste. W takim przypadku jedynie kary umowne pozostają realnym środkiem dochodzenia odszkodowania.

Dla Wykonawcy kara umowna stanowi mobilizację do wykonania zobowiązania prawidłowo i w terminie. Wreszcie jest sposobem ukarania Wykonawcy za przewinienie. W sytuacji, gdy kara jest wyższa niż szkoda, którą w rzeczywistości można było wyrządzić – jak w wypadku kary za złamanie zakazu konkurencji czy poufności – ma to szczególne znaczenie.

Warto podkreślić, że odpowiednio ukształtowana kara umowna może być ochroną dla dłużnika. Według Kodeksu Cywilnego wpisanie kary umownej wyłącza odpowiedzialność na zasadach ogólnych.

Jak ustalić kary umowne?

Przy ustalaniu kary umownej należy pamiętać o wybraniu odpowiedniego sposobu jej naliczania: nie tylko jednorazowo, ale też za każdy dzień opóźnienia, a także zastrzeżenia o możliwości dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

Warto się dokładnie zastanowić za co przewidzieć kary, jak je opisać i jak ustawić rozsądną wysokość kar umownych już na etapie przygotowania umowy wdrożeniowej. Pozwoli to na zabezpieczenie interesów prawnych i wprowadzenie jasnych ram dla prac przy projekcie, co jest korzystne dla obu stron kontraktu.

Podsumowanie

Przy tworzeniu konstrukcji umowy wdrożeniowej często nie przykłada się należytej uwagi do opisania kar umownych, a to błąd. Prawidłowo opisana kara umowna stanowi jeden z najważniejszych instrumentów kontroli i ewentualnej sankcji ze strony Zamawiającego. Jest też głównym elementem ryzyka dla Wykonawcy.

Kancelaria Szolajski Legal Group od kilkunastu lat uczestniczy w procesach negocjacji umów IT, wspiera przedsiębiorców na etapie ich realizacji. Dlatego też, jeżeli rozważasz zawarcie umowy wdrożeniowej, postaramy się jak najlepiej pomóc w jej opracowaniu, dbając o bezpieczeństwo danych. Zapraszamy do kontaktu.

Chętnie pomożemy rozwiązać Twój problem z branży informatycznej!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank

Pierwszy rok fundacji rodzinnej w Polsce

Nieudana reforma wskaźników referencyjnych