Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę może spowodować nałożenie przez organ nadzoru budowlanego obowiązku sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego. W decyzji urząd określa zmiany, które inwestor musi uwzględnić w projekcie zamiennym oraz sam termin wykonania projektu.

Zgodnie z prawem, decyzja organu nadzoru budowlanego następuje przed upływem 2 miesięcy od dnia wydania postanowienia, o którym mowa w art. 50 ust. 1 p.b.

Brak wykonania obowiązku nałożonego przez organ

Skutki zaniechania przygotowania projektu zamiennego są bardzo poważne.

Zgodnie z art. 51 ust. 5 p.b. w przypadku niewykonania w terminie tego obowiązku (o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3 p.b.), organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję nakazującą zaniechanie dalszych robót budowlanych, rozbiórkę obiektu lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego.

Decyzja organu jest obligatoryjna

W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim treść art. 51. 5 p.b. jest jednoznaczna i nie budzi wątpliwości.

W przypadku niespełnienia przez stronę nałożonych obowiązków w wyznaczonym terminie , właściwy organ zobowiązany jest wydać decyzję, o której mowa w art. 48 ust. 1 p.b.

„Żaden przepis tej ustawy nie przewiduje w takiej sytuacji możliwości odstąpienia od orzeczenia nakazu rozbiórki.” (II SA/Go 44/19)

W wyroku z 19 czerwca 2019 r. Sąd stanął na stanowisku, że w takim przypadku decyzja wydawana przez organ nadzoru budowlanego ma charakter związany a nie uznaniowy.

Oznacza to, że przepis ustawy nie daje organowi nadzoru budowlanego wyboru w zakresie sposobu rozstrzygnięcia sprawy. Organ jest związany treścią art. 51 ust. 5 p.b.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej