Prawo budowlane nie zawiera zamkniętego katalogu przesłanek, których wystąpienie w praktyce uznaje się za zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

W art. 71 p.b. zamieszczono jedynie przykładowy, otwarty katalog wskazujący, co należy rozumieć jako zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

Zgodnie z jego treścią, zmianą sposobu użytkowania jest w szczególności:

  • podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń,
  • podjęcie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zaliczanej do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Zakres czynności podejmowanych przez organ

Określenie sposobu prawnie wiążącego użytkowania obiektu stanowi swoisty punkt wyjścia do porównania go następnie z faktycznym (rzeczywistym) wykorzystywaniem – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

„W drugim kroku organ ma z kolei obowiązek dokonać pewnego zestawienia pierwotnego i obecnego przeznaczenia obiektu lub jego części.” (IV SA/Po 423/19)

W wydanym wyroku – z 2 października 2019 r. – Sąd stwierdził także, że w dalszej kolejności, w sytuacji stwierdzenia, że sposób pierwotny oraz sposób obecny się nie pokrywają organ powinien ustalić czy można to, w rozumieniu art. 71 ust. 1 pkt 2 p.b., uznać za zmianę sposobu użytkowania.

Podsumowanie

Zgodnie z art. 71 ust. 2 p.b. zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej. W zgłoszeniu tym należy określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Zmiana sposobu użytkowania zanim urząd oceni zgłoszenie jest samowolą. Legalizacja takich zmian odbędzie się w nadzorze budowlanym.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana frankowa z Raiffeisen Bank

Audyt fundacji rodzinnej w Polsce

Nasz Klient znów wygrywa z Bankiem Millennium