Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, organ administracji architektoniczno-budowlanej obowiązany jest do sprawdzenia szeregu informacji związanych z wydaniem decyzji.

Do obowiązków organu należy m.in. sprawdzenie:

  • zgodności projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego a także wymaganiami ochrony środowiska,
  • zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
  • kompletności projektu budowlanego i posiadania wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Co do zasady, wniosku inwestora nie wolno zmieniać

Treścią wniosku inwestora o wydanie decyzji, organ administracji architektoniczno-budowlanej jest związany, a uprawnienie do zmiany treści wniosku przez organ są mocno ograniczone.

Potwierdził to w wyroku z 4 września 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim, który w sprawie o sygn. akt II SA/Go uznał, że organy nie mogą modyfikować wniosku inwestora z zastrzeżeniem trybu z art. 35 ust. 3 p.b.

Przywołany przez Sąd tryb, który został uregulowany w art. 35 ust. 3 p.b. stanowi, że w razie stwierdzenia naruszeń, organ administracji architektoniczno-budowlanej nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości.

W wydanym postępowaniu, organ określa ponadto termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę.

Jakie są skutki złożenia kompletnego wniosku?

Z powyższego wyroku należy zapamiętać także kwestię dotyczącą obowiązków organu, gdy złożony wniosek jest prawidłowy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim uznał bowiem, że:

  • kompletność projektu budowlanego,
  • jego sporządzenie i sprawdzenie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami,
  • zgodność projektu z ustaleniami planu miejscowego i innymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz
  • dysponowanie przez inwestora nieruchomością na cele budowlane,

musi skutkować wydaniem decyzji pozytywnej.

Podsumowanie

Przygotowując się do złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę pamiętajmy, aby zadbać o jego kompletność i zgodność z przepisami prawa. Jeśli dochowamy wszelkich wymaganych prawem obowiązków, organ architektoniczno-budowlany będzie musiał wydać decyzję zgodną z treścią złożonego wniosku.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Pozew o unieważnienie kredytu złotówkowego

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBankiem

Wygrana naszego Klienta z Bankiem Millennium