Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z 29 marca 2021 r. zmienił na korzyść konsumenta wyrok sądu I instancji. Dodatkowo, od Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. zasądził kwotę niemal dwukrotnie większą niż kwota przyznana w sądzie I instancji!

Do grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym konsument jako osoba fizyczna przystąpił w 2010 r. i złożył konieczną deklarację. W siódmym roku zrezygnował z ubezpieczenia, a Towarzystwo pobrało opłatę likwidacyjną w kwocie niemal 10 tys. zł.

Sąd I instancji uwzględnił pozew częściowo

Po wyroku wydanym przez sąd I instancji, konsument odzyskał dochodzoną od pozwanego kwotę nienależnie pobranej opłaty likwidacyjnej. Sąd stanął na stanowisku, że zasada lojalności pomiędzy kontrahentami oraz dobre obyczaje wymagały, by przedsiębiorca wyjaśnił i uzasadnił dlaczego w siódmym roku obowiązywania umowy opłata z tytułu wykupu całkowitego w przypadku przyczyn obciążających ubezpieczającego wynosić będzie aż 20 proc.

„Nierównowaga oraz sprzeczność z dobrymi obyczajami przejawia się w braku poinformowania przy podpisaniu deklaracji przystąpienia ubezpieczonego – powoda o zasadach i wysokości potrącenia kosztów i kwoty wykupu w przypadku rozwiązania umowy. Ograniczenie się do lakonicznego i ogólnikowego stwierdzenia nie jest wystarczające w relacji konsument – profesjonalista i narusza dobre obyczaje związane z profesjonalnym i rzetelnym obrotem gospodarczym.”

Jednocześnie jednak, sąd I instancji nie unieważnił umowy i oddalił powództwo w pozostałym zakresie.

Sąd Okręgowy staje po stronie konsumenta!

Z wyrokiem sądu I instancji nie zgodził się powód, który wniósł skuteczną apelację od wydanego orzeczenia. W ocenie sądu II instancji, sąd I instancji niesłusznie nie uwzględnił podniesionego przez konsumenta zarzutu nieważności umowy. Wobec tego, sąd odwoławczy uznał zarzut naruszenia art. 3531 k.c. w związku z art. 58 § 1 k.c.

Zdaniem Sądu Okręgowego, w opisywanej sprawie tylko jedna strona stosunku posiadała uprawnienie do samodzielnego określenia swojego zobowiązania. Skutkuje to zaś tym, że umowa jest sprzeczna z naturą zobowiązania.

Dodatkowo, w ocenie Sądu Okręgowego wykładnia powołanych postanowień zawartych w Regulaminie obowiązującym konsumenta prowadziła do wniosku, iż w umowie nie przedstawiono w sposób jednoznaczny i wyraźny stosowanego przez stronę pozwaną mechanizmu wyceny wartości jednostek uczestnictwa posiadanych na dzień rozwiązania umowy lub zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego.

W podsumowaniu wyroku Sąd Okręgowy jednoznacznie stwierdził, że swoboda jaką posiadał pozwany była sprzeczna z naturą stosunku zobowiązaniowego. Z tego powodu musiała skutkować nieważnością deklaracji, jaką złożył konsument w 2010 r.

Mając na uwadze stan faktyczny sprawy, sąd II instancji orzekł, że wszelkie środki wpłacone przez powoda są świadczeniem nienależnym i jako takie podlegały zwrotowi na podstawie art. 410 § 2 k.c.

Wnioski

Opisane w dzisiejszym artykule orzeczenie potwierdza, że konsumenci mogą uzyskiwać korzystne dla siebie wyroki w sprawach umów ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym!

Kancelaria Szołajski Legal Group wspiera konsumentów w sporach z towarzystwami ubezpieczeniowymi i w ich imieniu dochodzi zwrotu nienależnych towarzystwom kwot. Zachęcamy do kontaktu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank

Pierwszy rok fundacji rodzinnej w Polsce

Nieudana reforma wskaźników referencyjnych