Kto może być beneficjentem w Fundacji Rodzinnej?

Krąg beneficjentów, posiadających prawo do otrzymywania świadczenia od fundacji rodzinnej, określony jest przez fundatora w statucie sporządzonym w formie aktu notarialnego. Beneficjentem może zostać osoba fizyczna i organizacja pożytku publicznego (OPP) np. stowarzyszenie czy fundacja.

Beneficjentem także osoba trzecia

Beneficjentem będzie mogła zostać osoba fizyczna, bez względu na stopień pokrewieństwa z fundatorem, w tym także osoba trzecia tj. niezwiązana więzami krwi. Takie otwarcie katalogu beneficjentów należy traktować pozytywnie dla zabezpieczenia osób bliskich fundatorowi, a nie dyktowanym wyłącznie przepisami prawa spadkowego. Tym samym oznacza to, że beneficjentem będzie mógł zostać partner pozostający w nieformalnym związku, przyjaciel rodziny czy wreszcie godny zaufania pracownik firmy. Uznanym wśród ekspertów jest zapis dopuszczający do kręgu beneficjentów organizację pożytku publicznego. Częstym zjawiskiem występującym w firmach rodzinnych jest wspieranie wybranych organizacji charytatywnych.

Beneficjenci są ogólnie wskazywani w statucie, natomiast dodatkowo dane beneficjentów są określane na liście beneficjentów. Fundator może zastrzec zakres, w którym lista beneficjentów może nie być jawna np. dla pozostałych beneficjentów.

Zgodnie z projektem, dochody fundacji rodzinnej będą mogły zostać przeznaczone na cele statutowe lub na potrzeby beneficjentów, które są zgodne z zapisami statutowymi. Z dochodów i majątku fundacji będzie można finansować np. koszty utrzymania, kształcenia lub leczenia beneficjentów albo cele statutowe OPP. Fundacja rodzinna będzie formalnie właścicielem firmy np. udziałów w spółkach, papierów wartościowych czy nieruchomości, a rodzina przedsiębiorców, ich dzieci, wnuki – beneficjentami fundacji rodzinnej.

Zgromadzenie Beneficjentów

Fundacja rodzinna będzie działać poprzez swoje organy tj. Zarząd, Radę Protektorów oraz Zgromadzenie Beneficjentów.

Zgodnie z projektem ustawy w fundacji rodzinnej funkcjonować będzie Zgromadzenie Beneficjentów, w skład którego wejdą beneficjenci, którym w statucie przyznano uprawnienia do uczestnictwa w tym organie.

Beneficjenci będą tworzyć Zgromadzenie Beneficjentów, które będzie się zbierać tylko w wyjątkowych przypadkach. Celem jest zapewnienie niezbędnego wpływu rodziny na kluczowe kwestie związane z działalnością fundacji rodzinnej. Jego rolą ma być uzupełnienie składu poszczególnych organów, zatwierdzanie sprawozdania finansowego oraz wybór audytora. Oznacza to, że Zgromadzenie będzie powoływało i odwoływało członków Zarządu, a także Rady Protektorów oraz przyjmowało uchwały.

Projekt ustawy przewiduje elastyczne formy komunikacji i podejmowania decyzji, dotyczące w szczególności odbywania posiedzeń i głosowań w sposób elektroniczny, bez konieczności fizycznej obecności członków organów.

Podsumowanie

Zapisy projektu ustawy o fundacjach rodzinnych dotyczące kręgu beneficjentów oraz organu czyli Zgromadzenia Beneficjentów budzą pozytywne reakcje wśród ekspertów i firm rodzinnych.

Proponowane rozwiązania gwarantują utrzymanie polskich firm rodzinnych w rękach najbliższych oraz akumulację polskiego kapitału.

Kancelaria Szołajski Legal Group prowadzi sprawy związane z przeprowadzaniem skutecznie sukcesji w firmach rodzinnych oraz przygotowuje firmy rodzinne do przekształcania w fundacje rodzinne.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana frankowa z Raiffeisen Bank

Audyt fundacji rodzinnej w Polsce

Nasz Klient znów wygrywa z Bankiem Millennium