Licytacja elektroniczna jest specyficznym trybem udzielenia zamówienia. Charakteryzuje się cechami niespotykanymi w innych rodzajach udzielania zamówień publicznych.

Ustawowa definicja licytacji elektronicznej znajduje się w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907) (dalej „p.z.p.”, „Ustawa”), w artykule 74 i następnych.

Jak przebiega licytacja elektroniczna?

Przedmiotowy tryb udzielenia zamówienia charakteryzuje się pełną elektronizacją. Wykonawcy, którzy chcą wziąć udział w licytacji elektronicznej, uzupełniają formularz na stronie internetowej o konieczne dane. W trakcie licytacji składają coraz korzystniejsze oferty, które podlegają automatycznej klasyfikacji. Na określenie kolejnych ofert wykonawców używa się pojęcia postąpienie.

Należy pamiętać, że ten tryb udzielenia zamówienia może stosowany tylko, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p.

Jak zauważa Józef Edmund Nowicki, w trybie licytacji elektronicznej każdorazowe postąpienie jest odrębną ofertą (Bazan Aneta, Prawo Zamówień Publicznych, Komentarz, LEX 2015). W związku z tym, każde kolejne postąpienie dokonane przez tego samego wykonawcę, należy uznać za nową ofertę, a tę złożoną uprzednio za niewiążącą.

Licytacja elektroniczna – krok po kroku

W pierwszym etapie wykonawcy są zobowiązani do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. Termin na złożenie wniosku wyznacza zamawiający, jednak zgodnie z Ustawą nie może być krótszy niż 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia.

Jeżeli wykonawcy spełniają warunki do udziału w postępowaniu, zostają zaproszeni przez zamawiającego do składania ofert. W tym etapie zamawiający może także zażądać od wykonawców wniesienia wadium.

Charakterystycznym elementem licytacji elektronicznej jest sposób składania oferty przez wykonawcę, który musi ją złożyć w formie elektronicznej. Co więcej, pomimo tego, że składana oferta nie jest w postaci pisemnej tylko w elektronicznej, traktuje się ją jako oświadczenie woli (Bazan Aneta, Prawo Zamówień Publicznych, Komentarz LEX 2015).

Oferty klasyfikowane są na podstawie ceny, która jest jedynym kryterium branym pod uwagę w tym trybie udzielania zamówienia. Z kryterium ceny wynika, że oferta złożona przez jednego wykonawcę wiąże do czasu, gdy inny wykonawca złoży ofertę z niższą ceną. Tym samym nie jest możliwe, aby ten sam wykonawca złożył kolejno po sobie dwie oferty.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 p.z.p. licytacja elektroniczna może być jednoetapowa albo wieloetapowa.

Jak kończy się licytacja i jak wybierana jest najkorzystniejsza oferta?

Istnieją trzy przesłanki w których zamawiający zamyka licytację elektroniczną. Zostały one wymienione w Ustawie:

  • w terminie określonym w ogłoszeniu;
  • jeżeli w ustalonym w ogłoszeniu okresie nie zostaną zgłoszone nowe postąpienia;
  • po zakończeniu ostatniego, ustalonego w ogłoszeniu etapu.

Po zamknięciu licytacji, zamawiający ma obowiązek podać nazwę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano. Dane te podane są do wiadomości na stronie internetowej wskazanej w ogłoszeniu o zamówieniu.

Jak można wywnioskować z wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z 3 lutego 2015 (KIO 140/15), zakończenie licytacji stanowi o formalnym wyborze oferty najkorzystniejszej.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana frankowa z Raiffeisen Bank

Audyt fundacji rodzinnej w Polsce

Nasz Klient znów wygrywa z Bankiem Millennium