Limity podatkowe drogich samochodów – korzystna interpretacja podatkowa

Data: 15.05.2019 / Marcin Szołajski / Podatki

Tak jak pisaliśmy tutaj  zmiana ustaw o podatku dochodowym spowodowała, że od 1 stycznia 2019 r. przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów tylko część rat za leasing samochodu. Zmiany dotyczą samochodów o wartości powyżej 150 tys. zł. Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów część rat – w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 tys. zł pozostaje do wartości samochodu.

Nowe interpretacje Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

W interpretacji nr 0111-KDIB1-3.4010.1.2019.2. MO, dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że przedsiębiorcy przysługują dwa limity:

  • jeden limit dotyczy opłat wynikających z umowy leasingu,
  • drugi limit dotyczy odpisów amortyzacyjnych dokonywanych po wykupie samochodu z leasingu.

Oznacza to, że fiskus traktuje leasing oraz transakcję wykupu z leasingu jako dwie odrębne transakcje, do których stosuje się limit 150 tys. zł. Chcąc skorzystać z tej interpretacji przedsiębiorca  musi najpierw wziąć samochód w leasing, a następnie go wykupić.

Ponadto, z kolejnej interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (nr 0115-KDIT3.4011.545.2018. 2.MR) wynika, że limit 150 tys. zł dotyczy tylko części raty leasingu określającej spłatę wartości samochodu. Nie dotyczy części odsetkowej raty leasingu, która może być kosztem uzyskania przychodu w całości.

Dla jasności warto przypomnieć interpretację dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0114-KDIP3-1.4011.657. 2018. 1.IF. Zgodnie z nią, jeżeli przedsiębiorca zawarł umowę leasingu do 31 grudnia 2018 r., może zaliczyć raty do kosztów uzyskania przychodów w całości, nawet jeśli samochód odbiera dopiero w 2019 r.

Wnioski

Te korzystne interpretacje podatkowe dają nowe światło na kwestie kosztów uzyskania przychodów od samochodów o wartości powyżej 150 tys. zł. Ważna dla przedsiębiorców jest informacja o możliwości dwukrotnego skorzystania z wyznaczanego limitu: kalkulując koszty leasingu oraz ostateczny wykup samochodu.

Interpretacje te są zgodne ze stanowiskiem naszych doradców podatkowych. Leasing i wykup samochodu to dwie odrębne umowy – umowa leasingu i umowa sprzedaży – a limity winny dotyczyć niezależnie każdej z umów.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank

Pierwszy rok fundacji rodzinnej w Polsce

Nieudana reforma wskaźników referencyjnych