Z nadejściem nowego roku (1 stycznia 2021 r.) zostają zmienione w Polsce przepisy dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych. Główna zmiana dotyczy wprowadzenia ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych, zwanego potocznie estońskim CIT.

Kto będzie mógł skorzystać z nowych przepisów?

Z nowych uprawnień skorzystają mikro, małe oraz średnie spółki kapitałowe tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjne.

Podmioty te muszą spełniać kilka warunków:

  • przychody spółki nie przekraczają 100 mln zł,
  • spółka zatrudnia co najmniej 3 osobyz wyłączeniem udziałowców,
  • udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne, oraz
  • spółka nie posiada udziałów w innych podmiotach.

Dla możliwości skorzystania z estońskiego CIT, obligatoryjne jest łączne spełnienie powyższych przesłanek. Dodatkowo przychody pasywne takiej spółki nie mogą przewyższać przychodów z działalności operacyjnej oraz istnieje konieczność wykazania nakładów inwestycyjnych.

Z art. 28o ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika m.in., że ryczałt będzie wynosił:

  • 15% podstawy opodatkowania – w przypadku małego podatnika oraz podatnika, u którego wartość średnich przychodów obliczona zgodnie z art. 28j ust. 1 pkt 1 nie przekracza wartości maksymalnych przychodów określonych dla małego podatnika,
  • 25% podstawy opodatkowania – w przypadku podatnika innego niż wskazany wyżej.

Podsumowanie

W swoich informacjach Rząd wskazuje, że kryterium przychodowe jest spełniane przez około 98% podmiotów.

Z kolei z samego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych skorzystać będzie mogło około 200 tys. przedsiębiorstw.

Ważną informacją jest ta, że przy skorzystaniu z nowych regulacji, podatek zostaje odroczony do momentu wypłaty zysku ze spółki.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej