Jeżeli organ nadzoru budowlanego stwierdzi, że miało miejsce przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z naruszeniem przepisów art. 54 i 55 p.b., to zgodnie z prawem jest zobowiązany wymierzyć karę z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego.

Z art. 57 ust. 7 p.b., który penalizuje przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z naruszeniem przepisów art. 54 i 55 p.b. nie można skutecznie wywodzić, że karę za przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego bez wymaganego pozwolenia wymierza się wyłącznie inwestorowi, bez względu na okoliczności sprawy – uznał Naczelny Sąd Administracyjny.

„Taka kategoryczna wykładnia art. 57 ust. 7 p.b. prowadziłaby do tego, że inwestor w sytuacjach szczególnych ponosiłby odpowiedzialność za sprawcę nielegalnego użytkowania, który postępowałby wbrew woli inwestora.” (II OSK 489/18)

W orzeczeniu wydanym 17 stycznia 2020 r. Sąd stanął na stanowisku, że nie wolno tak samo traktować sytuacji, w której to inwestor sam przystąpił do użytkowania nowopowstałego obiektu np. bez koniecznego pozwolenia oraz sytuacji, w której to nie inwestor, lecz podmiot trzeci przystąpił do użytkowania obiektu w sposób sprzeczny z prawem.

Podsumowanie

Innymi słowy, z przytoczonego orzeczenia należy wyciągnąć wniosek, że nałożenie na inwestora kary, winno być każdorazowo poprzedzone badaniem, czy to inwestor był podmiotem, który dopuścił się naruszenia przepisów.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Nasza kolejna wygrana z PKO BP (Umowa kredytu Nordea-Habitat)

Odpowiedzialność cywilnoprawna i karnoprawna w fundacji rodzinnej

Nasza kolejna wygrana z GE Money Bank (BPH)