Już w 2023 roku przedsiębiorcy będą mogli założyć fundację rodzinną w Polsce. Długo oczekiwaną ustawę o fundacji rodzinnej Sejm przyjął 14 grudnia 2022 r. Za projektem ustawy z poprawkami opowiedziało się 441 posłów, 7 było przeciw, 3 wstrzymało się od głosu. Oznacza to, że zakończyły się trwające od ponad trzech lat prace legislacyjne nad wprowadzeniem do polskiego systemu prawnego instytucji fundacji rodzinnej.

Posłowie przyjęli 7 poprawek z 10 pozytywnie zaopiniowanych podczas posiedzenia Komisji Gospodarki i Rozwoju. Przyjęte poprawki dotyczyły: „tego, by do przychodów fundacji rodzinnej nie zaliczać wartości dodanej zwracanego majątku oraz żeby celem wykorzystania fundacji rodzinnej nie było unikanie opodatkowania”. Sejm odrzucił poprawkę umożliwiającą osobie prawnej pozostanie fundatorem.

Ważna rola firm rodzinnych w polskiej gospodarce

Ponad 800 tysięcy firm w Polsce to firmy rodzinne, które generują przychód wysokości 322 mld zł w skali roku. Ich wkład w budowę PKB kształtuje się na poziomie ok. 18 proc. Już te dane pokazują, że firmy rodzinne są ważną częścią polskiej gospodarki. Celem fundacji rodzinnej jest zapewnienie ciągłości działania firm, aby czuły się one bezpiecznie.

Z tego typu rozwiązań korzystają już największe europejskie i światowe firmy rodzinne. Czas na rodzime przedsiębiorstwa. Dzięki fundacji rodzinnej można zachęcić przedsiębiorców do planowania wielopokoleniowej sukcesji firm.

Zadaniem ustawy o fundacji rodzinnej ma być przede wszystkim zarządzanie majątkiem i jego ochrona zgodnie z wolą określoną przez fundatora w statucie. Dzięki projektowanym przepisom majątek firmy zostanie zatrzymany w jednych rękach, co przyczyni się do jej rozwoju.

Zalety fundacji rodzinnej

Fundacja rodzinna pomoże firmom rodzinnym kontynuować prowadzenie biznesu w perspektywie dłuższej niż jedno pokolenie. Ma służyć profesjonalizacji relacji między biznesem a rodziną oraz być wyrazem dojrzałego podejścia do ochrony majątku rodzinnego oraz zabezpieczenia firmy przed problemami w przypadku braku porozumienia w rodzinie.

Podstawowe zalety fundacji rodzinnej to możliwości:

  • uniknięcia zwykłego trybu dziedziczenia przy sukcesji firmy rodzinnej,
  • ochrona majątku, który nie może być przedmiotem zajęcia egzekucyjnego,
  • zapewnienie ciągłości firmy poprzez pogodzenie interesów zarówno spadkobierców zaangażowanych w jej funkcjonowanie, jak i nie zaangażowanych w jej prowadzenie,
  • planowania losów majątku rodzinnego poprzez ustalenie zasad oraz przez określenie jego przeznaczenia.
  • Główne założenia ustawy

Fundacje rodzinne będą mieć osobowość prawną. Siedziba będzie musiała znajdować się na terytorium naszego kraju. Fundacja będzie powoływana za życia fundatora w akcie założycielskim albo po jego śmierci ustanawiana zgodnie z testamentem. Dla bezpieczeństwa obrotu powinna być zachowana w tym zakresie forma aktu notarialnego.

Podstawowym celem fundacji rodzinnej w Polsce będzie zarządzanie majątkiem rodzinnym i jego ochrona – zgodnie z wolą ustanawiającego ją fundatora. Cel ten może obejmować również przeznaczanie środków finansowych dla beneficjentów na ich edukację czy pokrycie kosztów utrzymania.

Fundacja rodzinna będzie działać na podstawie statutu. Dokument ten określać będzie podstawowe zasady funkcjonowania instytucji tj. siedziba, cele, majątek fundacji w chwili ustanowienia, czas trwania, sposób reprezentacji, zasady powoływania i odwoływania członków organów, okres ich kadencji, prawa i obowiązki członków organów.

Podsumowanie

14 grudnia 2022 r. Sejm przyjął długo oczekiwaną ustawę o fundacji rodzinnej. To oznacza, że od 2023 r. przedsiębiorcy będą mogli założyć fundację rodzinną w Polsce. Wprowadzenie do polskiego systemu prawnego instytucji fundacji rodzinnej ma być narzędziem do przeprowadzania wielopokoleniowej sukcesji biznesu. Proponowane rozwiązania gwarantują utrzymanie polskich firm rodzinnych w rękach najbliższych oraz akumulację polskiego kapitału.

W Polsce blisko 830 tysięcy firm to firmy rodzinne, spośród których 57% planuje sukcesję w ciągu najbliższych 5 lat.

Kancelaria Szołajski Legal Group prowadzi sprawy związane z przeprowadzaniem skutecznie sukcesji w firmach rodzinnych oraz przygotowuje firmy rodzinne do skorzystania z fundacji rodzinnej.

Zapraszamy do kontaktu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej