Organ administracji architektoniczno-budowlanej może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie obiektu lub robót budowlanych objętych tylko obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 prawa budowlanego.

Taka decyzja organu ma miejsce, jeżeli realizacja określonego obiektu lub robót budowlanych może:

 • naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • decyzji o warunkach zabudowy lub
 • spowodować:
  – zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia
  – pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków
  – pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych
  – wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Stan zagrożenia dóbr

Na etapie wnoszenia decyzji o sprzeciwie organ nie ma obowiązku wykazania, że zamierzone roboty budowlane spowodują zagrożenie dóbr wymienionych w art. 30 ust. 7 p.b.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu uznał w wyroku z 18 lipca 2019 r., że zadaniem organu jest jedynie wskazanie przyczyn dojścia do wniosku, że roboty te mogą spowodować zagrożenie dóbr.

„Chodzi więc o stan potencjalnego zagrożenia, któremu organ, mając na uwadze roboty budowlane objęte zgłoszeniem, ma obowiązek zapobiec.” (II SA/Op 213/19)

Stanowisko to znajduje uzasadnienie w występującym w przepisie wyrażeniu „może”, które nie wymaga jednoznacznego stwierdzenia, że dane okoliczności wystąpią.

Wystarczające jest potencjalne zagrożenie

Argumentacja taka znalazła się także w wyroku wydanym przez Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie o sygn. akt II OSK 1182/18. Zdaniem NSA. z brzmienia art. 30 ust. 7 p.b. wynika, że już sama potencjalna możliwość wystąpienia zagrożeń wskazanych w pkt 1-4 stanowi dla właściwego organu wystarczającą podstawę do wniesienia sprzeciwu.

„Nie jest zatem konieczne udowodnienie, że planowana inwestycja wprowadzi, utrwali bądź zwiększy ograniczenia lub uciążliwości dla terenów sąsiednich (pkt 4). Wystarczające jest wskazanie przesłanek związanych ze stanem faktycznym sprawy, z których wynika, że powyższe zwiększenie uciążliwości jest prawdopodobne, nawet w stopniu minimalnym.” (II OSK 1182/18).

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej