Zgodnie z art. 78 ust. 1 prawa autorskiego, twórca, którego autorskie prawa osobiste zostały zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania.

Ponadto, w razie dokonanego naruszenia może także żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności, aby złożyła publiczne oświadczenie o odpowiedniej treści i formie.

Jeżeli zaś naruszenie było zawinione, sąd może przyznać twórcy odpowiednią sumę pieniężną tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Na żądanie twórcy może też zobowiązać sprawcę, aby uiścił odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez twórcę cel społeczny.

Roszczenie odszkodowawcze

W sprawie podstaw roszczenia odszkodowawczego, w przypadku naruszenia dobra osobistego, na skutek którego powstała szkoda majątkowa, ważne orzeczenie wydał Sąd Apelacyjny w Warszawie 5 grudnia 2018 r.

W sprawie o sygn. akt V ACa 863/17 sąd uznał, że norma art. 78 ust. 1 pr.aut. nie stanowi o roszczeniu odszkodowawczym.

„W przypadku, gdy w wyniku naruszenia dobra osobistego powstała szkoda majątkowa, odpowiedzialność odszkodowawcza znajduje podstawę w art. 24 § 2 k.c.(V ACa 863/17)

Zatem, jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.

Autor artykułu

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej