Nasza ekspresowa wygrana z Bankiem Pekao S.A.!

Po 6 miesiącach od złożenia pozwu Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi w Warszawie, II Wydział Cywilny, 25 października 2023 r. orzekł nieważność umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF. Nasi Klienci zawarli umowę kredytową w maju 2006 r. z Bankiem BPH S.A. z Krakowa, poprzednikiem prawnym banku Pekao S.A. w Warszawie.

Nasi Klienci zawarli umowę kredytu hipotecznego na kwotę 299.677,47 PLN na 360 miesięcy.

Przebieg sprawy sądowej

Pozew w sprawie złożyliśmy do Sądu 24 kwietnia 2023 r., następnie Bank złożył odpowiedź na pozew 14 lipca 2023 r. Pismem z 28 lipca 2023 r. Bank podniósł zarzut zatrzymania. Następnie 28 sierpnia 2023 r. złożyliśmy, w imieniu Frankowiczów, replikę na odpowiedź na pozew. Zaś 31 sierpnia 2023 r. Bank złożył pismo stanowiące odpowiedź na naszą replikę. Sąd przeprowadził postępowanie dowodowe w zakresie złożonych przez obie strony dokumentów.

W sprawie odbyły się dwie rozprawy, pierwsza 2 sierpnia 2023 r. (po 3 miesiącach od złożenia pozwu!), podczas której Sąd odebrał od Frankowiczów oświadczenia o świadomości skutków ustalenia nieważności umowy oraz zgodzie na ustalenie nieważności umowy oraz przesłuchał Frankowiczów. Druga rozprawa miała miejsce 11 października 2023 r. Sąd oddalił wnioski o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego i zamknął rozprawę. Sąd nie uwzględnił podnoszonego przez bank zarzutu zatrzymania. Warto zaznaczyć, że od złożenia pozwu do wydania wyroku I instancji minęło tylko 6 miesięcy.

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, 25 października 2023 r. wydał wyrok o sygn. akt II C 955/23.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa zawierała klauzule abuzywne skutkujące nieważnością całej umowy. Sąd podkreślił niejednoznaczność klauzul przeliczeniowych, które zawierała umowa. Sposób ich sformułowania nie dawał Frankowiczom możliwości ustalenia z ich wykorzystaniem wysokości swojego zobowiązania. Sąd uznał, że bank w żadnym stopniu nie ograniczył ryzyka kursowego, jakim zostali obciążeni nasi Klienci.

Jak orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie?

Sąd zasądził od Banku Pekao S.A. w Warszawie na rzecz Frankowiczów kwotę 287.462,40 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 17 stycznia 2023 r. do dnia zapłaty. Ponadto Frankowicze mają otrzymać od banku 11.936 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wnioski

Umowy zawierane z Bankiem BPH z Krakowa (którego następcą prawnym jest Bank Pekao S.A. w Warszawie) są obarczone wadliwym charakterem, gdyż zawierają klauzule abuzywne i dlatego podlegają unieważnieniu. Dowiedz się więcej na www.frankowiczudzialaj.pl 

Szołajski Legal Group prowadzi sprawy przeciwko Pekao S.A. i chętnie pomaga konsumentom. Zapraszamy do kontaktu.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank

Pierwszy rok fundacji rodzinnej w Polsce

Nieudana reforma wskaźników referencyjnych