Wyrokiem z 3 września 2020 r. Sąd Okręgowy w Krakowie oddalił apelację towarzystwa pozwanego przez konsumentkę i uznał, że umowa pomiędzy stronami faktycznie nie została zawarta.

Stan faktyczny

Sąd II instancji zgodził się z ustaleniami Sądu I instancji i przyznał, że w momencie przystępowania do umowy powódce nie przedstawiono Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Pozwane towarzystwo na żadnym etapie postępowania sądowego nie przedstawiło ani deklaracji przystąpienia, ani załącznika do niej w postaci Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, które byłyby podpisane przez konsumentkę.

W uzasadnieniu orzeczenia Sąd II instancji przypomniał, że w umowach tego rodzaju to strony pozwane są przedsiębiorcami, od których należy oczekiwać profesjonalizmu przy zawieraniu umów.

„Skoro strony pozwane nie przedłożyły pisemnego potwierdzenia otrzymania przez powódkę ogólnych warunków ubezpieczenia oraz regulaminu – mimo podniesienia tego faktu już w pozwie, a istniała praktyka potwierdzania przez ich klientów otrzymania takich dokumentów, to bez wątpienia słuszne było przyjęcie przez Sąd Rejonowy, że ww. dokumenty nie zostały powódce doręczone, a tym samym nie jest ona związana ich treścią.” 

Sąd stanął na stanowisku, że skoro w postępowaniu nie udowodniono otrzymania przez konsumentkę OWU, które zawierały essentialia negotii umowy, tym samym należy przyjąć, że umowa nie została zawarta.

Konsumentowi musi zostać bowiem umożliwione faktyczne zapoznanie się z wszelkimi postanowieniami zawieranej umowy przed jej zawarciem. Sąd powołał się w tym miejscu na motyw 20 w związku z art. 3 ust. 3 i w związku z pkt 1 lit. i załącznika do dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich.

„Pozwany nie sprostał obowiązkowi wykazania, że zarówno umowa, do której przystępowała powódka jak i załączniki do niej, zostały jej przedstawione w sposób rzetelny.” 

Zwrot składek dla konsumentki

Oddalając apelację Sąd potwierdził wyrok wydany przez Sąd I instancji. Podkreślił także, że w poprawny sposób na rzecz powódki zasądzono różnicę pomiędzy całością składek uiszczonych na rzecz strony pozwanej, a wysokością składek zatrzymanych, uznając, że były one świadczone nienależnie i podlegają zwrotowi w oparciu o art. 410 § 1 i 2 k.c. w zw. z art. 405 k.c. (tj. bezpodstawnym wzbogaceniem).

Uzasadniając podtrzymanie wyroku Sąd jednoznacznie wskazał, że oferując produkt konsumentce pozwany dopuścił się nieuczciwej praktyki rynkowej. W ocenie Sądu, konsumentce oferowano produkt w sposób nierzetelny i wprowadzający w błąd, szczególnie w zakresie ryzyk i korzyści z niego wynikających.

Podsumowanie

Wydany wyrok wpisuje się w utrwalającą się od kilkunastu miesięcy linię orzeczniczą, zgodnie z którą umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym były umowami niekorzystnymi dla konsumentów i niejednokrotnie zawierającymi postanowienia abuzywne.

Kancelaria Szołajski Legal Group Sp. k. wspiera konsumentów pokrzywdzonych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, którzy zostali wprowadzeni w błąd i namówieni do nabycia ryzykownego instrumentu finansowego, bez świadomości faktycznych skutków jakie niesie za sobą przystąpienie do takiej umowy. Dlatego zachęcamy do kontaktu. Otrzymasz od nas analizę Twojej umowy!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej