Bardzo ciekawy wyrok zapadł 10 lipca 2015 roku w Sądzie Okręgowym w Gdańsku (sygn. akt I C 2/15).

Niejednoznaczne określenie sposobu wyliczania ceny w treści SIWZ

Zamawiający umieścił ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie pewnych usług. W treści SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) określił on sposób wyliczenia ceny za usługę. Był on jednak na tyle niejasny i niesprecyzowany, że każdy z trzech oferentów obliczył cenę w inny sposób.

Zamawiający odrzucił oferty dwóch oferentów z powodu nieprawidłowo wyliczonej wartości usług i wybrał propozycję trzeciego oferenta.

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych uznał taką sytuację za niezgodną z prawem i wystąpił z powództwem o stwierdzenie nieważności zawartej umowy.

Wykonawcy nie mogę ponosić negatywnych konsekwencji błędów w SIZW

Sąd uznał powództwo za uzasadnione wskazując, że treść i postanowienia SIWZ powinny być jasne oraz precyzyjne, a ponadto nie powinny budzić wątpliwości interpretacyjnych.

Co najbardziej istotne, Sąd wskazał, że jeżeli takie wątpliwości czy niejasne zapisy pojawią się w specyfikacji to „winny być rozstrzygane na korzyść wykonawców, którzy nie mogą ponosić negatywnych konsekwencji niezastosowania się do niewłaściwie sformułowanych, niejasnych postanowień specyfikacji”.

Sąd argumentując swój wyrok stwierdził, że nie wolno odrzucić oferty wykonawcy z powodu nieprawidłowego obliczenia ceny, jeżeli fakt ten był spowodowany wyłączną winą zamawiającego, który tak przygotował SIWZ, że zawarty w nim sposób obliczenia ceny zawierał błędy.

Sąd wyraźnie poparł tezy wskazywane przez Prezesa UZP stwierdzając również, że skoro wszystkie oferty zostały przygotowane w oparciu o SIWZ i każda z nich odpowiadała możliwej interpretacji specyfikacji – to brak było podstaw do odrzucenia dwóch z trzech ofert.

Wątpliwości interpretacyjne winny być rozstrzygane na korzyść wykonawców

Wyrok jednoznacznie stwierdził, iż niejasne oraz nieprecyzyjne zapisy SIWZ stanowią rażące naruszenie przepisów i powodują skutki niemożliwe do zaakceptowania z punktu widzenia zamówień publicznych.

Poprzez ten wyrok Sąd wzmocnił pogląd, iż Wykonawców powinno się traktować jako stronę słabszą w stosunku do Zamawiającego w procesie zamówień publicznych, dlatego wątpliwości w SIWZ należy rozstrzygać na korzyść Wykonawców.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana frankowa z Raiffeisen Bank

Audyt fundacji rodzinnej w Polsce

Nasz Klient znów wygrywa z Bankiem Millennium