Ciekawe orzeczenie wydał 4 marca 2015 roku Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie skargi Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na Postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej. Izba odrzuciła odwołanie z powodu załączenia niewłaściwego pełnomocnictwa przez odwołującego się Wykonawcę. Przypatrzmy się całej sprawie od początku…

Postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej

Krajowa Izba Odwoławcza 21 listopada 2014 roku wydała Postanowienie odrzucając odwołanie Wykonawcy, który załączył niewłaściwe Pełnomocnictwo do odwołania. Z pełnomocnictwa nie wynikało umocowanie dla osoby, która podpisała odwołanie. Zdaniem KIO nie można wezwać odwołującego się do uzupełnienia pełnomocnictwa. Uzupełniać można tylko fakt „braku” pełnomocnictwa, a nie jego „niewłaściwości”.

Z tym Postanowieniem nie zgodził się Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, który zaskarżył to orzeczenie. Prezes wskazał, że niewłaściwe pełnomocnictwo można uzupełnić, tak samo jakby pełnomocnictwo nie zostało złożone.

Orzeczenie Sądu Okręgowego

Stanowisko Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych uwzględnił Sąd Okręgowy w Warszawie. Sąd stwierdził, że KIO błędnie odrzuciła odwołanie.

Zdaniem Sądu, Izba badając odwołanie pod względem formalnym musi sprawdzić, czy osoba podpisująca się pod odwołaniem jest umocowana do składania odwołania. Brak pełnomocnictwa jest tożsamy ze złożeniem niewłaściwego pełnomocnictwa i świadczy o braku umocowania osoby składającej pełnomocnictwo. KIO ma obowiązek wezwać do usunięcia tego braku formalnego poprzez złożenie prawidłowego pełnomocnictwa.

Moim zdaniem…

To orzeczenie Sądu Okręgowego jest istotne z dwóch powodów.

Po pierwsze gwarantuje odwołującemu się przedsiębiorcy możliwość uzupełnienia niewłaściwego pełnomocnictwa do złożenia odwołania do KIO. Dotychczas było to przedmiotem kontrowersji z uwagi na niejednoznaczność przepisu dotyczącego uzupełniania braków formalnych odwołania.

Po drugie potwierdza, jak ważna jest procedura skargi Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, która kształtuje praktykę postępowania odwoławczego w zamówieniach publicznych.

Cieszy zatem aktywność Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w zaskarżaniu kontrowersyjnych orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej. Oby tak dalej!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej