Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych z 19 lipca 2019 r. dopuszcza udział w zgromadzeniu wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

O udziale w zgromadzeniu wspólników poprzez środki komunikacji elektronicznej będzie decydować umowa spółki. Właśnie w umowie wspólnicy mają prawo dopuścić taką możliwość.

Udział w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmuje w szczególności:

  1. transmisję obrad zgromadzenia wspólników w czasie rzeczywistym;
  2. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której wspólnicy mogą wypowiadać się w toku obrad zgromadzenia wspólników, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad zgromadzenia wspólników;
  3. wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku zgromadzenia wspólników.

Udział w zgromadzeniu za pomocą komunikacji elektronicznej podlega jedynie wymogom w zakresie identyfikacji wspólników oraz zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

Do protokołu należy dołączyć listę obecności uczestników zgromadzenia wspólników oraz listę wspólników głosujących przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Wnioski

Możliwość udziału w zgromadzeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej to kluczowa zmiana, wychodząca naprzeciw oczekiwaniom wspólników.

Podkreślenia wymaga fakt, że do stosowania środków komunikacji elektronicznej na zgromadzeniach wspólników konieczna jest zmiana umowy spółki i dopuszczenie w niej takiej możliwości.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej