NSA o sprzeciwie wobec decyzji Urzędu Patentowego

Podejmowałem już w swoich artykułach kwestię sprzeciwu od decyzji Urzędu Patentowego (zachęcam do przeczytania tutaj.)

Całkiem niedawno w tym przedmiocie wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, dlatego warto poświęcić temu zagadnieniu jeszcze kilka zdań…

Sprzeciw wobec decyzji Urzędu Patentowego

Wobec decyzji Urzędu Patentowego o udzieleniu patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji, każdy może wnieść umotywowany sprzeciw. Termin na wniesienie sprzeciwu wynosi 6 miesięcy od daty opublikowania w „Wiadomościach Urzędu Patentowego” informacji o udzieleniu prawa.

Stanowisko uprawnionego

Obowiązkiem Urzędu Patentowego wynikającym z art. 247 ust. 1 p.w.p. jest niezwłoczne zawiadomienie uprawnionego o wniesieniu sprzeciwu. Jednocześnie, Urząd Patentowy wyznacza uprawnionemu termin na ustosunkowanie się do sprzeciwu.

Co ważne, jeżeli uprawiony w odpowiedzi na zawiadomienie Urzędu Patentowego podniesie zarzut, że sprzeciw jest bezzasadny, sprawa zostanie przekazana do rozstrzygnięcia w postępowaniu spornym.

W przeciwnym przypadku Urząd Patentowy – jak stanowi art. 247 ust. 2 p.w.p. – wydaje decyzję uchylającą decyzję o udzieleniu patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji, umarzając jednocześnie postępowanie.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

W wyroku z 7 marca 2019 r. (w sprawie o sygn. akt II GSK 5458/16) Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie dokonał analizy art. 247 ust. 2 p.w.p.

W pierwszej kolejności Sąd podkreślił, że z wykładni literalnej art. 247 ust. 2 p.w.p. wynika, że ustawodawca wiąże skutki prawne w postaci podjęcia określonego w tym przepisie rozstrzygnięcia przez Urząd Patentowy od samego zachowania się uprawnionego. Nie ma tutaj mowy o zachowaniu  przez uprawnionego terminu wyznaczonego przez organ do dokonania określonej czynności.

„Zatem wydanie jednego z dwóch rozstrzygnięć, o których stanowi art. 247 ust. 2 p.w.p., jest uzależnione nie od uchybienia przez uprawnionego terminu wyznaczonego przez organ, ale od podniesienia lub niepodniesienia przez uprawnionego zarzutu bezzasadności sprzeciwu.” (II GSK 5458/16)

Sąd zatem wyraźnie wskazał, że wydanie decyzji uchylającej wcześniejszą decyzję bądź przekazanie sprawy do rozstrzygnięcia w postępowaniu spornym, zależy od podniesienia przez uprawnionego stosownego zarzutu.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej