Ustawą z 4 lipca 2019 r. uchwalono zmiany przepisów dotyczące tzw. zerowego PIT dla młodych. Wolne od podatku są przychody otrzymane przez podatnika przed ukończeniem 26 roku życia, do kwoty nieprzekraczającej w roku podatkowym 85 528 zł.

Jakie dochody są wolne od podatku

Wolne od podatku są dochody osiągane przez młode osoby z następujących źródeł:

  1. dochody ze stosunku pracy, pracy nakładczej czy też spółdzielczego stosunku pracy,
  2. przychody z umowy zlecenia.

Data ukończenia 26 roku życia

Obowiązkiem pracodawcy i zleceniodawcy jest weryfikacja i dokładne monitorowanie daty ukończenia przez pracownika czy też przez zleceniobiorcę jego urodzin, a dokładnie daty ukończenia 26 lat.

Jeśli wypłata nastąpi po dacie 26 urodzin – będzie podlegać opodatkowaniu. O braku podatku decyduje data otrzymania przychodów przez pracownika czy zleceniobiorcę.

Zwolnienie automatyczne

Dokonując wypłaty należności dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia, pracodawca lub zleceniodawca stosuje zwolnienie automatycznie.

Nie wymaga się oświadczenia, prośby czy wniosku młodego pracownika lub zleceniobiorcy.

Pracodawca lub zleceniodawca ma wyłącznie obowiązek monitorowania czy dochody danej osoby ze stosunku pracy, czy też ze zleceń uzyskane jedynie w tym podmiocie nie przekroczą od początku roku 85 528 zł.

Specjalne zasady w 2019 r.

W roku 2019 wolna od podatku kwota dochodów dotyczy tylko zarobków do wysokości 35 636,67 zł. Kwota ta została ustalona z zastosowaniem proporcji kwoty dochodów wolnych od podatku na cały rok i części 2019 roku.

Pracodawcy i zleceniodawcy nie mają automatycznego obowiązku stosowania zwolnienia od podatku i zwolnienie stosują po otrzymaniu stosownego oświadczenia pracownika lub zleceniobiorcy. Zatem, aby skorzystać ze zwolnienia pracownik lub zleceniobiorca musi złożyć pisemne oświadczenie, że uzyskane w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r. przychody będą w całości zwolnione od podatku.

Pracodawca lub zleceniodawca nie pobiera zaliczek na podatek najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej