Rok 2019 przyniósł korzystne dla podatników zmiany w podatku dochodowym od sprzedaży nieruchomości. Obecnie spadkobiercy mogą szybciej sprzedać odziedziczoną nieruchomość bez konieczności zapłacenia podatku. Z dwóch do trzech lat wydłużono także możliwość skorzystania z ulgi mieszkaniowej.

Obowiązek podatkowy

Odpłatne zbycie nieruchomości jest opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, który wynosi 19 % podstawy obliczenia podatku. Podstawą obliczenia podatku jest dochód, stanowiący różnicę pomiędzy przychodem a kosztami. Kosztami są np. udokumentowane fakturami VAT nakłady, które zwiększyły wartość nieruchomości poczynione w czasie jej posiadania.

Korzystna zmiana dla spadkobierców

Do końca 2018 r. spadkobierca, który sprzedawał nieruchomość nabytą w drodze spadku, miał obowiązek zapłacić podatek dochodowy od sprzedaży tej nieruchomości, jeżeli jej sprzedaż następowała przed upływem 5 lat od nabycia spadku przez tego spadkobiercę.

Od 1 stycznia 2019 r. podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku jest należny, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości nastąpi przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie przez spadkodawcę.

A zatem, od 2019 r. spadkobierca może sprzedać odziedziczoną nieruchomość bez podatku dochodowego, o ile jego spadkodawca użytkował ją przez przynajmniej 5 lat.

Dłuższa ulga mieszkaniowa

Zwolnienie z podatku dochodowego za odpłatne zbycie nieruchomości czyli tzw. ulga mieszkaniowa, do końca 2018 r. uwarunkowana była ponownym przeznaczeniem pozyskanych środków na cel mieszkaniowy. Ich wydatkowanie musiało nastąpić w ciągu 2 lat od końca roku podatkowego, w którym dokonano sprzedaży nabytej nieruchomości.

Od 1 stycznia 2019 r. ulga mieszkaniowa jest korzystniejsza dla sprzedającego. Pozyskane ze zbycia nieruchomości środki muszą być przeznaczone ponownie na własny cel mieszkaniowy w ciągu 3 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Wydłużenie okresu ulgi mieszkaniowej do 3 lat jest korzystne dla podatników, tym bardziej, że do własnych celów mieszkaniowych zaliczono wydatki poniesione na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości.

Wnioski

Zmiany podatkowe w zakresie podatku dochodowego od odpłatnego zbycia nieruchomości należy uznać za korzystne dla podatników i zgodne z tendencjami rynkowymi.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank

Pierwszy rok fundacji rodzinnej w Polsce

Nieudana reforma wskaźników referencyjnych