Dokumenty i informacje o spółce kapitałowej oraz spółce komandytowo-akcyjnej wymagają ogłoszenia lub złożenia dokumentu lub informacji do sądu rejestrowego, z uwzględnieniem przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym. Tak stanowi art. 5 § 1 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”).

Wspominając o kwestii udostępniania informacji o spółkach, warto omówić przepis k.s.h. obowiązujący od 1 stycznia 2020 r. Ustawą z 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U.2019.1798) do Kodeksu wprowadzony został art. 5 § 5, który stanowi:

„Spółka akcyjna i spółka komandytowo-akcyjna prowadzą własne strony internetowe i zamieszczają także na tych stronach, w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami, wymagane przez prawo lub ich statuty ogłoszenia pochodzące od spółek.”

Z przepisu jasno wynika, że powyższy przepis i wynikający z niego obowiązek dotyczy wyłącznie spółek akcyjnych oraz spółek komandytowo-akcyjnych.

Jaki jest cel nowego przepisu?

Chcąc należycie przybliżyć sens nowej regulacji, warto przyjrzeć się uzasadnieniu do ustawy, która wprowadziła do k.s.h. rzeczony art. 5 § 5.

Jak czytamy, jedną z przyczyn nowego obowiązku jest zwiększenie ochrony praw akcjonariuszy i pewności komunikacji spółki z akcjonariuszami.

W efekcie Monitor Sądowy i Gospodarczy przestanie być wyłączną drogą przekazywania informacji akcjonariuszom.

Ustawodawca wskazał ponadto, że „postępujący proces digitalizacji spółki akcyjnej (era cyfrowej spółki akcyjnej) uzasadnia nałożenie wymogu, aby każda spółka akcyjna posiadała stronę internetową przeznaczoną co najmniej do komunikacji z akcjonariuszami.”

Co ważne, obowiązek prowadzenia strony internetowej dotyczy wszystkich spółek akcyjnych – nie tylko publicznych.

Podsumowanie

Zmianę wprowadzoną do k.s.h. oceniam pozytywnie. Powoduje ona zwiększenie ochrony praw akcjonariuszy. Może w ten sposób uda się skłonić kolejne osoby do inwestowania na rynku kapitałowym?

Jak ocenił ustawodawca, wprowadzona zmiana: „będzie sprzyjać stabilności i bezpieczeństwu obrotu, co jest wartością o charakterze systemowym”.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej