Samo subiektywne odczucie skarżącej, że inwestycja oddziałuje na jej nieruchomość, nie jest wystarczające do uznania, że nieruchomość ta jest usytuowana w obszarze oddziaływania inwestycji – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

Przypomnę, że obszarem oddziaływania jest teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.

Warto podkreślić, że stroną w postępowaniu dotyczącym pozwolenia na budowę mogą być osoby, których prawa doznają ograniczenia wynikające z realizacji obiektu (zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 stycznia 2011 roku, sygn. akt II OSK 338/10).

W wyroku, wydanym 30 grudnia 2019 r., Sąd Administracyjny w Poznaniu stanął na stanowisku, że obszar oddziaływania to nie teren, w którym da się odczuć skutki uciążliwości spowodowane funkcjonowaniem jakiegoś obiektu.

„Postępowanie dotyczy interesu prawnego określonego podmiotu wówczas, gdy rozstrzygnięcie w sprawie oddziałuje na sytuację prawną tego podmiotu. (…). Obowiązkiem organu jest zatem zbadanie czy taki interes strona wykazuje, czy też zainteresowanie sprawą wynika z interesu faktycznego a nie prawnego. Rozważenia przez organ administracji w niniejszej sprawie wymagało więc to, czy skarżący jako właściciele nieruchomości sąsiadujących z planowaną inwestycją mogą skutecznie wywodzić, że inwestycja na ich nieruchomości będzie negatywnie oddziaływać.” (II SA/Po 690/16)

Podsumowanie

Na zakończenie należy przypomnieć, że przymiot strony w postępowaniu można uzyskać już w sytuacji, gdy istnieje potencjalna możliwość oddziaływania inwestycji na nieruchomość.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Pozew o unieważnienie kredytu złotówkowego

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBankiem

Wygrana naszego Klienta z Bankiem Millennium