Jedną z pierwszych propozycji Ministerstwa Finansów dla ratowania polskich firm zagrożonych stratami w związku z epidemią koronawirusa było wskazanie możliwości ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Składane przez przedsiębiorców wnioski o odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty czy umorzenie zaległości podatkowych mają być rozpatrywane przez Urzędy Skarbowe w pierwszej kolejności.

Odroczenie terminu zapłaty podatku

Odroczenie terminu zapłaty podatku następuje na wniosek przedsiębiorcy. Wniosek można złożyć elektronicznie poprzez serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy – biznes.gov.pl.

We wniosku, przedsiębiorca musi przedstawić stosowne uzasadnienie, potwierdzające jedną z dwóch przesłanek do odroczenia terminu zapłaty podatku:

  1. ważny interes podatnika– z powodu nadzwyczajnych, losowych przypadków, przedsiębiorca nie jest w stanie uregulować podatku np. z powodu utraty możliwości zarobkowania czy losowej utraty majątku;
  2. ważny interes publiczny– to sytuacja, gdy zapłata podatku spowoduje konieczność sięgania przez przedsiębiorcę do środków pomocy państwa, gdyż nie będzie w stanie zaspakajać swoich potrzeb materialnych.

W naszej ocenie, epidemia koronawirusa w Polsce jest nadzwyczajnym i losowym przypadkiem uzasadniającym wniosek o odroczenie zapłaty podatku.

Do wniosku należy dołączyć dowody potwierdzające fakty przedstawione w uzasadnieniu – np. dowody na zaprzestanie lub wstrzymanie działalności gospodarczej z powodu epidemii oraz dowody na obniżenie przychodów czy obniżenie płynności finansowej.

We wniosku, przedsiębiorca proponuje termin odroczenia terminu zapłaty podatku.

Odroczenie następuje na podstawie decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Przedsiębiorca jest zobowiązany do zapłaty opłaty prolongacyjnej aktualnie w wysokości 4 % rocznie.

Przedsiębiorca może składać wniosek o odroczenie terminu zapłaty podatku przed dniem zapłaty podatku lub zaliczki na podatek.

Umorzenie zaległości podatkowej

Przedsiębiorca może również wystąpić z wnioskiem o umorzenie zaległości podatkowej, uzasadniając go (jak poprzednio) ważnym interesem przedsiębiorcy lub ważnym interesem publicznym.

Na takie umorzenie mogą liczyć szczególnie przedsiębiorcy, których najbardziej dotknęła epidemia koronawirusa – branża transportowa, turystyczna, rozrywkowa czy handlowa.

Uzasadnienie takiego wniosku musi odnosić się do indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy, którego działalność istotnie cierpi z powodu epidemii koronawirusa.

Umorzenie może obejmować zaległość podatkową, odsetki za zwłokę jak również opłatę prolongacyjną wnoszoną przy odroczeniu terminu płatności podatku.

Wniosek składa się po terminie płatności podatku, albowiem dotyczy zaległości podatkowej.

Podsumowanie

Zdaniem Szołajski Legal Group, przedsiębiorcy powinni skorzystać z dopuszczalnego wniosku o odroczenie terminu płatności podatku lub wniosku o umorzenie zaległości podatkowej. Epidemia koronawirusa w Polsce jest nadzwyczajnym i losowym przypadkiem, która w wielu sytuacjach godzi w ważny interes podatnika.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank

Pierwszy rok fundacji rodzinnej w Polsce

Nieudana reforma wskaźników referencyjnych