Pozytywna opinia zabezpieczająca ws. fundacji rodzinnej

Utworzenie fundacji rodzinnej do zaplanowania sukcesji może być przedmiotem oceny ze strony organów podatkowych w zakresie zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, która jest uregulowana w art. 119a ordynacji podatkowej.

Definicja opinii zabezpieczającej

Opinia zabezpieczająca jest stanowiskiem Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, które jest wydawane na wniosek podatnika, zawierającym ocenę czy do wskazanej we wniosku korzyści podatkowej nie ma zastosowania przepis dotyczący unikania opodatkowania (klauzula GAAR).

Z wnioskiem o wydanie opinii zabezpieczającej wystąpili przyszli fundatorzy, którzy planują utworzenie fundacji rodzinnej w celu zabezpieczenia przyszłości członków rodziny oraz zapewnienia łatwiejszej przyszłej sukcesji majątku rodzinnego.

Organ podatkowy orzekł, że co do zasady skorzystanie z preferencji podatkowych dotyczących funkcjonowania fundacji rodzinnej może być przedmiotem oceny w zakresie zastosowania wyżej wspomnianej klauzuli.

Zgodnie przepisami ordynacji podatkowej muszą być spełnione przesłanki tj. sztuczność działania strony, sprzeczność korzyści podatkowej z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu do uznania, że w danej sprawie dochodzi do unikania opodatkowania.

Korzyść podatkowa w fundacji to nie unikanie opodatkowania

W tym przypadku zgodnie z opinią zabezpieczającą: „utworzenie fundacji rodzinnej, wniesienie do niej mienia, prowadzenie przez nią działalności gospodarczej oraz utrzymanie przez beneficjentów świadczeń nie ma cech unikania opodatkowania na podstawie przepisów o generalnej klauzuli antyabuzywnej, pomimo, że w sprawie została zidentyfikowana korzyść podatkowa będąca głównym lub jednym z głównych celów dokonania czynności”.

Korzyść podatkowa wiążąca się z utworzeniem fundacji rodzinnej w ocenie szefa KAS nie jest sprzeczna z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej, a sposób działania w sprawie nie jest sztuczny.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o fundacji rodzinnej celem fundacji rodzinnej jest gromadzenie mienia, zarządzanie nim w interesie beneficjentów oraz spełnianie świadczeń na rzecz beneficjentów.

Tym samym, pomimo, że podatnicy będą osiągać korzyści podatkowe związane z gromadzeniem mienia rodzinnego w fundacji rodzinnej, to nie klasyfikuje to do zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

Podsumowanie

Przedstawiona pozytywna opinia zabezpieczająca jest dowodem, że prawidłowo zaplanowana i utworzona w celach zgodnych z ustawą fundacja rodzinna może być instytucją bezpieczną i efektywną, również od strony podatkowej.

Prawidłowe zabezpieczenie planowanej sukcesji poprzez utworzenie fundacji rodzinnej wymaga zarówno dogłębnej analizy prawnej, jak i podatkowej.

Kancelaria Szołajski Legal Group prowadzi sprawy związane z przeprowadzaniem skutecznie sukcesji w firmach rodzinnych oraz przygotowuje profesjonalnie firmy rodzinne do założenia fundacji rodzinnych. 

Zapraszamy do kontaktu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej