W ciągu ostatnich lat paczkomaty na dobre zagościły w polskich miejscowościach. Istnieje już co najmniej kilka tysięcy punktów, w których można pozostawić lub odebrać swoją przesyłkę. Popularność paczkomatów musiała doprowadzić do konieczności zdefiniowania ich statusu w prawie budowlanym.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, w wyroku z 17 stycznia 2019 r. oceniał charakter paczkomatów.

Czym w ocenie Sądu jest paczkomat?

W wyroku wydanym w sprawie o sygn. akt II SA/Łd 761/18, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi uznał, że paczkomat jest tymczasowym obiektem budowlanym.

„Nie jest zaś budowlą w postaci wolno stojącego urządzenia technicznego, bowiem takie, pomimo odrębności (wolno stojące), nadal musi służyć innemu obiektowi budowlanemu.” (II SA/Łd 761/18)

Znaczenie orzeczenia Sądu

Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał zatem, że definiując paczkomat należy stosować art. 3 pkt 5 p.b.

Co za tym idzie, paczkomat należy rozumieć jako obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki. Ponadto za tymczasowy jest uznawany także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem.

Podsumowanie

Art. 3 pkt 5 p.b. zawiera przykłady tymczasowych obiektów budowlanych m.in. kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe. Wśród nich nie ma wprost wskazanych paczkomatów. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że przepis ten zawiera otwarty katalog tymczasowych obiektów budowlanych oraz charakter samych paczkomatów, orzeczenie sądu należy uznać za słuszne i znajdujące uzasadnienie w przepisach.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kredytobiorcy złotówkowi poznają WIRON

Kolejna wygrana naszego Klienta z mBank

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank