Karę w wysokości 943.470,00 PLN nałożyła 15 marca 2019 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych dr Edyta Bielak–Jomaa za nieprzestrzeganie przepisów RODO w Polsce.

Za co kara?

Kara została nałożona za nieprawidłowe przetwarzanie danych osobowych. Chodzi o zaniechanie wypełnienia obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane Spółka pozyskała z publicznie dostępnych źródeł (w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

Ukarana Spółka gromadzi ogólnodostępne dane osób prowadzących działalność, podane w CEiDG, KRS, GUS, CEPiK, Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Z tych dostępnych w Internecie informacji tworzy bazy, pozwalające na weryfikację wiarygodności podmiotów.

Zgodnie z art. 14 RODO, Spółka poinformowała osoby fizyczne widniejące w swojej bazie o fakcie przetwarzania ich danych, jednak tylko te, które w rejestrach podały adres e-mail.

Wobec pozostałych osób fizycznych – które nie podały adresu e-mail – Spółka skorzystała z wyjątku zawartego w art. 14 pkt 5 lit. b RODO, który pozwala odejść od obowiązku informowania o przetwarzaniu danych, jeżeli wymagałoby to niewspółmiernie dużego wysiłku.

Ukarana Spółka wyszła z założenia, że obowiązek wydrukowania listów na papierze, zapakowania ich w koperty i wysłania informacji pocztą byłby niewspółmiernie duży do zysków, jakie planowała osiągnąć z tego przedsięwzięcia.

Natomiast na swojej stronie internetowej Spółka opublikowała informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Stanowisko Urzędu

Zdaniem Prezesa UODO wypełnienie obowiązku informacyjnego poprzez wysłanie informacji na adres osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub w drodze kontaktu telefonicznego, nie jest czynnością „niemożliwą” oraz nie wymaga „niewspółmiernie dużego wysiłku”.

Nakładając karę, prezes UODO nakazała Spółce wykonanie obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane osobowe Spółka przetwarza, a którym informacje te nie zostały podane.

Sądowa Weryfikacja

Szołajski Legal Group jest przekonana, że powyższa decyzja Prezesa UODO zostanie poddana weryfikacji sądowej. Dopiero po rozpatrzeniu skargi na tę decyzję będzie można ocenić jej zasadność.

Należy jednak zauważyć, że jest to pierwsza kara nałożona na gruncie RODO. Jej wysokość jest znaczna, co może świadczyć o prewencyjnym charakterze.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Pozew o unieważnienie kredytu złotówkowego

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBankiem

Wygrana naszego Klienta z Bankiem Millennium