Podsumowujemy pierwszy rok fundacji rodzinnej w Polsce

Nowa instytucja fundacji rodzinnej weszła w życie do polskiego porządku prawnego w maju 2023 r. Stanowi ona platformę do budowania sukcesji w międzypokoleniowym biznesie. Pozwala na skuteczne przekazywanie majątku oraz zachowanie kontroli nad nim przez rodzinę, zachowując jednocześnie majątek rodzinny w jednym podmiocie.

Obowiązujące od roku przepisy pozwalają tworzyć w naszym kraju instrumenty prawne ochrony majątku rodzinnego, inspirowane rozwiązaniami znanymi Zachodniej Europie i za Atlantykiem.

Z chwilą wpisu do rejestru fundacja rodzinna w organizacji staje się fundacją rodzinną i uzyskuje osobowość prawną. Rejestr fundacji rodzinnych prowadzi Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim.

Czy obawy przedsiębiorców były słuszne?

Jeszcze przed wejściem w życie ustawy polscy przedsiębiorcy wskazywali obawy dotyczące zakładania fundacji rodzinnych tj. brak stabilnego ustawodawstwa oraz ryzyko zmiany przepisów na niekorzyść fundatora lub beneficjentów, a także brak ugruntowanej praktyki rozwiązań zwłaszcza na gruncie podatkowym.

Po roku obowiązywania nowej ustawy warto stwierdzić, że w zasadzie nie było drastycznych zmian w przepisach prawnych. Ustawodawca przewidział jedynie możliwość rewizji przepisów po 3 latach ich obowiązywania.

Zatem wszystko okaże się najwcześniej za 2 lata, gdyż wtedy Rada Ministrów przedstawi Sejmowi i Senatowi informację o skutkach obowiązywania nowej ustawy wraz z propozycją zmian.

Podsumowanie

Pierwszy rok obowiązywania ustawy o fundacji rodzinnej w polskim porządku prawnym należy uznać za przełom. Według danych sądowych w Polsce jest już zarejestrowanych prawie 1000 fundacji rodzinnych. Zdaniem ekspertów prognozy na kolejne lata są nader optymistyczne, już teraz kilkaset fundacji jest w procesie tworzenia i rozpoczynania działalności, a należy się spodziewać, że powstanie ich znacznie więcej.

Ustawa o fundacji rodzinnej zagwarantowała nowej instytucji naprawdę godne środowisko w zakresie ochrony mienia, możliwości prowadzenia działalności gospodarczej oraz opodatkowania samej fundacji i jej beneficjentów.

Kancelaria Szołajski Legal Group prowadzi sprawy związane z przeprowadzaniem

skutecznie sukcesji w firmach rodzinnych oraz przygotowuje i przeprowadza firmy przez proces założenia i działania fundacji rodzinnej. 

Zapraszamy do kontaktu.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kredytobiorcy złotówkowi poznają WIRON

Kolejna wygrana naszego Klienta z mBank

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank