Polisa D&O to warte rozważenia rozwiązanie dla osób zarządzających przedsiębiorstwami oraz podejmujących w firmach kluczowe decyzje. Osoby te, jak chociażby członkowie zarządu w spółkach kapitałowych, często nie są świadomi, że negatywne skutki ich działań mogą dotknąć nie tylko zarządzane spółki, lecz także ich osobiście.

Na co narażeni są członkowie zarządu?

Najbardziej rozpowszechnionym przykładem pociągnięcia do odpowiedzialności osobistej osoby zarządzającej przedsiębiorstwem jest art. 299 § 1 k.s.h. Zgodnie z nim, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania, jest to tzw. odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania spółki.

Ponadto m.in. zgodnie z art. 220 § 2 k.k. kto, będąc odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy, nieumyślnie nie dopełnia wynikającego obowiązku i przez to naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Członkowie zarządu spółek kapitałowych mogą ponadto być pociągnięci do odpowiedzialności w sprawach związanych z rozliczaniem podatku dochodowego od osób prawnych czy z obowiązkami informacyjnymi.

Powyższe przykłady są jedynie niewielkim fragmentem szerokich obowiązków członków zarządu oraz granic ich odpowiedzialności. Co ważne, jest to odpowiedzialność nie tylko wobec samej spółki, ale także osób trzecich.

Rozwiązaniem jest ubezpieczenie D&O!

Z pomocą osobom zarządzającym spółkami wychodzi sektor ubezpieczeniowy, który na zachodzie wykształcił rozwiązanie zwane ubezpieczeniem D&O (Directors and Officers). Odpowiada ono właśnie na potrzeby m.in. członków zarządu, zabezpieczając ich na wypadek roszczeń kierowanych przeciwko nim.

Ubezpieczeń D&O jest kilka poziomów, a każdy obejmuje inny zakres. Jednak idea tego ubezpieczenia zakłada ubezpieczenie obejmujące zarówno odpowiedzialność cywilną, karną jak i administracyjną. Każdorazowo można także negocjować i otrzymać dalsze świadczenia.

Podsumowanie

Ubezpieczenie D&O słusznie zyskuje coraz większą popularność w Polsce. Odpowiednie przygotowanie się do pełnienia zarządczej funkcji w przedsiębiorstwie pozwala ochronić majątek osobisty, a także współmałżonków przed roszczeniami kierowanymi wobec członka zarządu.

Kancelaria Szołajski Legal Group pomaga menadżerom i analizuje dla nich umowy ubezpieczenia D&O. Dokonujemy przeglądu zaoferowanych polis, przedstawiamy swoje rekomendacje i proponujemy własne rozwiązania!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kredytobiorcy złotówkowi poznają WIRON

Kolejna wygrana naszego Klienta z mBank

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank