Sejm uchwalił ustawę o fundacji rodzinnej 14 grudnia 2022 r. Senat, 12 stycznia 2023 r. poparł ustawę, ale zgłosił do niej poprawki. Większość poprawek doprecyzowuje zapisy ustawy o fundacji rodzinnej. Uściślono m.in. zakres działalności, którą będzie mogła prowadzić fundacja rodzinna w ramach gospodarstwa rolnego. Poprawki wprowadzają również możliwość „łączenia” fundacji rodzinnej i tzw. estońskiego CIT.

Senat chce także, by po upływie trzech lat od wejścia w życie ustawy Rada Ministrów dokonała przeglądu funkcjonowania przepisów i przedłożyła Sejmowi i Senatowi informację o skutkach jej obowiązywania wraz z propozycjami zmian. Czy te poprawki zostaną w ostatecznym tekście ustawy o fundacjach rodzinnych zdecyduje ponownie Sejm, który będzie je rozpatrywał.

O co chodzi z fundacją rodzinną?

Ustawa o fundacji rodzinnej ma być odpowiedzią na wyzwania i ryzyka związane z klasyczną sukcesją, z którymi mierzą się właściciele firm rodzinnych w Polsce. Fundacja rodzinna to szczególny pomysł na sukcesję, polegający na powołaniu do życia specjalnego podmiotu – osoby prawnej, na który przenosi się udziały lub akcje firmy. Taki model prawny funkcjonuje już w wielu krajach europejskich.

Fundacja rodzinna ma pomóc w zaplanowaniu sukcesji obejmującej rodzinny biznes oraz majątek prywatny. Istota nowej instytucji prawnej polega na tym, że fundatorzy, będący zazwyczaj założycielami rodzinnego biznesu, wnoszą do fundacji rodzinnej majątek. Z kolei beneficjenci, czyli osoby wyznaczone przez fundatora, czerpią korzyści z tego majątku w sposób i na zasadach określonych przez fundatora w statucie.

Fundacja będzie jedynym właścicielem majątku, którym będzie samodzielnie zarządzać i wykorzystywać na cele określone przez fundatora, w tym spełnianie świadczeń na rzecz beneficjentów.

Projekt ustawy o fundacji rodzinnej zakłada, że zawarte w niej przepisy zaczną obowiązywać po 3 miesiącach od ogłoszenia ustawy.

Dlaczego warto?

Powołanie fundacji rodzinnej przyczyni się do budowy kapitału polskich firm i wzmocnieniu rodzinnych marek. Przewidujemy, że pierwsze fundacje rodzinne w Polsce zaczną powstawać w połowie 2023 r. Ale warto już dziś rozważyć planowanie sukcesji w tej formie i przygotować się do założenia fundacji rodzinnej.

Powołanie nowego podmiotu prawnego powinno zostać dogłębnie przemyślane, a oczekiwania fundatora precyzyjnie odzwierciedlone w statucie. To ten dokument określa kluczowe kwestie związane z funkcjonowaniem fundacji, w tym kompetencje i zasady powoływania zarządu fundacji, rady nadzorczej oraz zgromadzenia beneficjentów.

Niewątpliwie ustawa fundacji rodzinnej pomoże w budowaniu wielopokoleniowych biznesów rodzinnych w Polsce. To szansa na gromadzenie kapitału oraz pomnażanie go i inwestowanie w gospodarkę krajową.

Podsumowanie

Ponad 800 tysięcy firm w Polsce to firmy rodzinne, które generują przychód wysokości 322 mld zł w skali roku. Ich wkład w budowę PKB kształtuje się na poziomie ok. 18 proc. Według aktualnych badań, w przeciągu 5 lat sukcesję planuje około 57 proc. firm rodzinnych.

Kancelaria Szołajski Legal Group prowadzi sprawy związane z przeprowadzaniem skutecznie sukcesji w firmach rodzinnych oraz przygotowuje firmy rodzinne do założenia fundacji rodzinnej. Zapraszamy do kontaktu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej