Zgodnie z art. 105 prawa własności przemysłowej („p.w.p.”) na wzór przemysłowy udziela się prawa z rejestracji (ust. 1), a przez jego uzyskanie uprawniony nabywa prawo wyłącznego korzystania z wzoru przemysłowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (ust. 2).

Co ważne, z przepisów p.w.p. wprost wynika, że do unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego przepisy dotyczące patentu stosuje się odpowiednio. Dodatkowo podstawą do unieważnienia prawa z rejestracji może być także stwierdzenie, że wykorzystywanie wzoru przemysłowego narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich.

Jakie są przyczyny unieważnienia prawa z rejestracji?

Stosując odpowiednio – jak nakazuje art. 117 ust. 1 p.w.p. – przepisy dotyczące unieważnienia patentu, prawo z rejestracji może zostać unieważnione w całości lub w części na wniosek osoby, która ma w tym interes prawny, jeżeli wykaże ona, że:

  • nie zostały spełnione warunki wymagane do uzyskania patentu,
  • wynalazek nie został przedstawiony na tyle jasno i wyczerpująco, aby znawca mógł ten wynalazek urzeczywistnić,
  • patent został udzielony na wynalazek nieobjęty treścią zgłoszenia lub zgłoszenia pierwotnego.

Analiza regulacji wskazuje, że wystarczające jest wykazanie wyłącznie jednej z wyżej wymienionych przesłanek.

Opinia biegłego w postępowaniu

W myśl art. 84 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego, gdy w sprawie wymagane są wiadomości specjalne, organ administracji publicznej może zwrócić się do biegłego lub biegłych o wydanie opinii.

Naczelny Sąd Administracyjny w orzeczeniu z 8 maja 2019 r. podkreślił, że powołanie biegłego w postępowaniu o unieważnienie prawa z rejestracji może nastąpić tylko wtedy, gdy zaistnieje potrzeba pozyskania wiadomości specjalistycznych.

Co ważne, wiadomościami tymi nie może dysponować ekspert wyznaczony do załatwienia sprawy z zakresu praw własności przemysłowej, w tym prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

„Urząd Patentowy powinien rozważyć taką możliwość, ale jedynie w przypadkach, gdy stwierdzi, że rozpoznawana sprawa jest szczególnie zawiła.” (II GSK 1962/17)

Podsumowanie

Do unieważnienia prawa z rejestracji stosuje się przepisy dotyczące patentu. Powołanie biegłego w takim postępowaniu winno być traktowane wyjątkowo i występować w szczególnych przypadkach.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank

Pierwszy rok fundacji rodzinnej w Polsce

Nieudana reforma wskaźników referencyjnych