W Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiła się informacja o przygotowywanym przez Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Projektowane zmiany dotyczą m.in. uregulowania pracy zdalnej, która stała się bardzo powszechna w związku z pandemią koronawirusa. Jakie zmiany planuje wprowadzić w tym zakresie ustawodawca?

Definicja pracy zdalnej w Kodeksie pracy

Spośród wielu nowości, jakie ma wprowadzić nowelizacja jest także kodeksowa definicja pracy zdalnej. Ma ona określać pracę zdalną jako pracę polegającą na wykonywaniu pracy całkowicie lub częściowo w miejscu zamieszkania pracownika lub w innym miejscu ustalonym przez pracownika i pracodawcę, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Praca zdalna na wniosek pracownika i inne nowości

W Wykazie prac legislacyjnych znajduje się propozycja, aby wykonywanie pracy zdalnej mogło nastąpić także na wniosek pracownika. Ponadto, Ministerstwo proponuje m.in. by:

  • praca zdalna mogła być uzgodniona przy zawieraniu umowy o pracę albo już w trakcie zatrudnienia,
  • pracodawca pokrywał koszty bezpośrednio związane z pracą zdalną.

Dodatkowo, ustanowiony ma zostać zakaz dyskryminacji pracownika wykonującego pracę zdalną, przy jednoczesnym zagwarantowaniu takiemu pracownikowi prawa do przebywania na terenie zakładu pracy na zasadach przyjętych dla ogółu pracowników.

Pracodawca wyśle pracownika na „home office”

Planowane przepisy mają umożliwić pracodawcy polecenie wykonywania pracy zdalnej przez pracownika w szczególnych przypadkach tj.:

  • w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego,
  • stanu zagrożenia epidemicznego albo
  • stanu epidemii oraz
  • w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu lub
  • gdy jest to niezbędne ze względu na obowiązek pracodawcy zapewnienia pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, o ile z przyczyn niezależnych od pracodawcy zapewnienie tych warunków w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe.

Podkreślić należy, że polecenie pracodawcy do wykonywania pracy zdalnej przez pracownika będzie mogło nastąpić wyłącznie, gdy uprzednio pracownik złoży oświadczenie o posiadaniu warunków lokalowych i technicznych do wykonywania pracy w tej formie.

Praca zdalna a telepraca

Zgodnie z planami MRPiT, nowe regulacje dotyczące pracy zdalnej mają zastąpić obecne przepisy Kodeksu pracy dotyczące telepracy. Jednak, z uwagi na ugruntowaną praktykę w ich stosowaniu, niektóre rozwiązania mają pozostać.

Podsumowanie

Kancelaria Szołajski Legal Group pozytywnie odnosi się do kierunku zaproponowanych zmian. W dobie coraz częstszego wykonywania pracy w formie zdalnej, konieczność uregulowania tej kwestii wydaje się niezbędna.

W ten sam sposób konieczność nowelizacji przepisów argumentuje Ministerstwo, które wskazuje na liczne postulaty zarówno od pracowników jak i od organizacji pracodawców.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kredytobiorcy złotówkowi poznają WIRON

Kolejna wygrana naszego Klienta z mBank

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank