W artykule tym poruszę istotne zagadnienie, dotyczące nabycia przez Pracodawcę praw autorskich do utworu stworzonego przez Pracownika, tzw. „utworu pracowniczego”.

Warunki nabycia utworu pracowniczego

Zgodnie z art. 12 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawa autorskie do utworu stworzonego przez Pracownika nabywa Pracodawca pod następującymi warunkami:

  1. jeżeli Pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy;
  2. jeżeli Pracodawca przyjmie utwór.

Przyjęcie utworu pracowniczego następuje poprzez złożenie przez Pracodawcę odpowiedniego oświadczenia akceptującego utwór. Uważa się także, że utwór został przyjęty bez zastrzeżeń, jeżeli w terminie 6 miesięcy od daty dostarczenia utworu przez Pracownika, Pracodawca nie zgłasza uwag co do tego utworu, nie sugeruje dokonania w nim zmian czy uzupełnień.

Zasady korzystania z utworu pracownika

Należy podkreślić, że Pracodawca nabywa prawa autorskie do utworu pracowniczego tylko w zakresie wynikającym z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron. W przypadku wątpliwości, należy rozpatrywać indywidualnie, czy celem danego stosunku pracy jest tworzenie utworów, do których prawa autorskie nabywa Pracodawca.

Pracodawca, w ciągu dwóch lat od przejęcia utworu pracowniczego, ma obowiązek jego rozpowszechnienia. Jeżeli nie dopełni tego obowiązku, Pracownik może wyznaczyć Pracodawcy termin do rozpowszechnienia. Po jego bezskutecznym upływie, Pracownik przejmuje z powrotem autorskie prawa majątkowe.

Prawa do programu komputerowego

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawa majątkowe do programu komputerowego stworzonego przez Pracownika, w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, przysługują Pracodawcy, o ile umowa nie stanowi inaczej.

Pracowniczy program komputerowy to taki, którego autor jest Pracownikiem zobowiązanym w umowie o pracę do tworzenia programu komputerowego. Prawa do tego programu nabywa Pracodawca z mocy ustawy i nie jest wymagane formalne przyjęcie utworu przez Pracodawcę.

Wnioski

Warto podkreślić, że Pracodawcy winni dbać o prawidłowe nabywania praw autorskich do utworów pracowniczych. Tę kwestię powinni uwzględniać w postanowieniach Umowy o pracę, aby jak najlepiej zabezpieczyć ten proces.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank

Pierwszy rok fundacji rodzinnej w Polsce

Nieudana reforma wskaźników referencyjnych