Zasadą procesu inwestycyjnego jest poszanowanie uzasadnionych interesów osób trzecich, co dotyczy przede wszystkim właścicieli (użytkowników) nieruchomości sąsiadujących z działką inwestora. – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z 22 lutego 2019 r.

Co gwarantuje kodeks cywilny?

W sprawie o sygn. akt II SA/Gl 977/18, sąd uznał, że przepisami odrębnymi, które wprowadzają ograniczenia w zagospodarowaniu działki inwestora, są więc także przepisy prawa cywilnego, które gwarantują właścicielowi nieruchomości sąsiedniej prawo do korzystania z niej zgodnie z przeznaczeniem (art. 140 k.c.).

Dla pełnego zrozumienia orzeczenia sądu warto przypomnieć, że zgodnie z art. 140 k.c., w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy.

Podsumowanie

Prawo inwestora do gospodarowania działką nie jest zatem bezwzględne i niczym nieograniczone. Ochrona właścicieli nieruchomości sąsiednich wynika bowiem wprost z przepisów kodeksu cywilnego.

Autor artykułu

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej