Tak jak pisaliśmy tutaj (>> https://szolajski.com/tarcza-4-0-reguluje-zasady-pracy-zdalnej),  Tarcza 4.0, która weszła w życie 24 czerwca 2020 r., wprowadziła nowe zasady prawne dotyczące kwestii pracowniczych. W dzisiejszym artykule opisujemy kolejne zmiany w relacji pracodawca – pracownik.

Obowiązkowy urlop zaległy

Tarcza 4.0 wprowadza szczególne zasady dotyczące udzielania zaległego urlopu, które obowiązują w czasie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19. Pracodawca może udzielić pracownikowi zaległego urlopu wypoczynkowego w wymiarze do 30 dni urlopu.

Pracodawca ma prawo zobowiązać pracownika do wykorzystania takiego urlopu:
a) w terminie wskazanym przez pracodawcę,
a) bez uprzedniej zgody pracownika oraz
b) nie uwzględniając planu urlopów obowiązującego u pracodawcy.

Pracownik ma obowiązek taki urlop wykorzystać.

Obniżenie kwot w związku z rozwiązaniem umowy

Pracodawca, u którego w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, wystąpił spadek obrotów gospodarczych czy istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń, może obniżyć wysokość świadczeń wypłacanych pracownikom w przypadku rozwiązania umowy o pracę, umów cywilnoprawnych czy umów o pełnienie funkcji.

W przypadku obowiązku wypłaty przez pracodawcę (zleceniodawcę):
a) odprawy,
a) odszkodowania lub
b) innego świadczenia pieniężnego,
wysokość takich świadczeń nie może przekroczyć dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę – 26.000 zł w 2020 r.

Ograniczenia te dotyczą:
a) wypowiedzenia umowy o pracę,
a) rozwiązania umowy-zlecenia,
b) rozwiązania innej umowy o świadczenie usług,
c) rozwiązania umowy o dzieło,
d) ustania odpłatnego pełnienia funkcji np. członka zarządu.

Wnioski

Rozwiązania umożliwiające udzielenie pracownikowi zaległego urlopu czy obniżenie kwot wypłacanych w przypadku rozwiązania stosunku pracy, są bardzo korzystne dla pracodawców.
Skorzystanie z wprowadzonych przywilejów w relacjach pracodawca – pracownik, może poprawić trudną sytuację w przedsiębiorstwie wynikającą z kryzysu COVID-19.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej