Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub o zatwierdzeniu projektu budowlanego, organ administracji architektoniczno-budowlanej jest zobowiązany do przeprowadzenia czynności sprawdzających.

Jak przyznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z 6 listopada 2019 r., podstawowym obowiązkiem organu administracji architektoniczno-budowlanej jest zbadanie zgodności rozwiązań zaproponowanych w projekcie budowlanym z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Sąd przypomniał, że dokumenty podlegające sprawdzeniu określają w sposób wiążący m.in. przeznaczenie, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu; w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy (i inne). Kształtują również sposób wykonywania prawa własności nieruchomości.

Skutki negatywnego wyniku dokonanych czynności

W sprawie o sygn. akt II SA/Gd 272/19 Sąd podkreślił, że negatywny wynik ustaleń organu, co do zgodności projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy, przekreśla możliwość wydania pozytywnej decyzji o pozwoleniu na budowę.

„Aprobowanie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę, w sytuacji, gdy projekt ten jest niezgodny z ustaleniami miejscowego planu może stanowić rażące naruszenie prawa, o którym mowa w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.” (II SA/Gd 272/19).

Podsumowanie

Wydanie pozwolenia na budowę, której projekt jest niezgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może skutkować stwierdzeniem nieważności takiej decyzji przez  organ administracji publicznej.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej