Zgodnie z art. 36 ust. 1 prawa budowlanego, pozwolenie na budowę jest wydawane przez odpowiedni organ administracji architektoniczno-budowlanej w formie decyzji.

W takiej decyzji organ określa w razie potrzeby m.in.:

  • szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych;
  • czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych;
  • terminy rozbiórki;
  • szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie.

Skoro zatem pozwolenie na budowę jest decyzją, powstaje pytanie, czy podlega ono udostępnieniu na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej („u.d.i.p.”). Z odpowiedzią na tak postawione pytanie przyszedł Naczelny Sąd Administracyjny, który w wyroku z 15 lipca 2021 r. rozpatrywał podobną kwestię.

W orzeczeniu wydanym w sprawie o sygn. akt III OSK 3252/21, NSA stwierdził w pierwszej kolejności, że decyzja o pozwoleniu na budowę jest decyzją administracyjną. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4a u.d.i.p. udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o danych publicznych, w tym treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć.

Informacją publiczną jest również projekt budowlany zatwierdzany w decyzji o pozwoleniu na budowę lub w odrębnej decyzji, poprzedzającej wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 34 ust. 4 i 5 p.b.). Projekt ten stanowi integralną część rozstrzygnięcia administracyjnego, jakim jest pozwolenie na budowę.”

Jednocześnie NSA przypomniał, że orzecznictwo stwierdzające, iż projekt architektoniczno-budowlany stanowiący element decyzji o pozwoleniu na budowę stanowi informację publiczną, uznawane jest za ugruntowane.

Podsumowanie

Wydane przez Naczelny Sąd Administracyjny orzeczenie należy ocenić jako wartościowe dla obywatela. Potwierdzenie w nim znajduje bowiem teza, że nie należy wykazać się żadnym interesem prawnym, aby poznać treść decyzji o pozwoleniu na budowę i innych dokumentów stanowiących jej integralną część.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank

Pierwszy rok fundacji rodzinnej w Polsce

Nieudana reforma wskaźników referencyjnych