Prosta spółka akcyjna to nowe rozwiązanie korporacyjne dla start-upów. Dzięki przystępnym zasadom ułatwi szybkie zakładanie spółek, które pozwalają na pozyskanie inwestorów. Projekt ustawy o zmianie kodeksu spółek handlowych trafił właśnie do Sejmu.

O prostych spółkach akcyjnych pisaliśmy już wcześniej tutaj.

Jakie ułatwienia?

Prosta spółka akcyjna ma być kolejną spółką kapitałową, umiejscowioną pomiędzy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością a spółką akcyjną. Wyróżniać ją mają następujące ułatwienia względem klasycznej spółki akcyjnej:

  1. możliwość szybkiej rejestracji elektronicznej PSA, przy pomocy formularza, analogicznie do rozwiązań przewidzianych dla spółek z o.o. (S24);
  2. brak ograniczeń związanych z limitem kapitału zakładowego (1 zł vs. 100 000 00 zł w przypadku SA);
  3. uproszczenia związane z podejmowaniem decyzji w spółce (uchwały podejmowane za pomocą poczty elektronicznej lub podczas wideokonferencji);
  4. elastyczność w określaniu rodzaju akcji, w tym przydzielania akcji za pracę i usługi, świadczone na rzecz spółki;
  5. możliwość pokrycia wkładów na pokrycie akcji, w dłuższym, trzyletnim terminie od daty rejestracji PSA w KRS;
  6. uproszczony sposób ewidencjonowania akcjonariuszy, w formie rejestru akcjonariuszy, prowadzonego przez notariusza lub podmiot uprawniony do prowadzenia rachunku papierów wartościowych – także z zastosowaniem technologii blockchain;
  7. uproszczona struktura: brak obowiązku powoływania rady nadzorczej, przy jednoczesnej możliwości powołania rady dyrektorów jako organu spółki łączącego w sobie funkcje zarządcze, jak nadzorcze w ramach PSA;
  8. uproszczona likwidacja PSA, polegająca na skróceniu czasu niezbędnego do likwidacji podmiotu (jednokrotne wezwanie wierzycieli) oraz możliwość przejęcia majątku spółki i zobowiązań przez dotychczasowego akcjonariusza;
  9. wprowadzenie odpowiedzialności członków zarządu PSA, solidarnie ze spółką, w przypadku bezskutecznej egzekucji – analogicznie do istniejącej odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o.

Ciekawe rozwiązania PSA dla zagranicznych inwestorów

Ustawodawca przewiduje możliwość zwoływania walnego zgromadzenia przez zarząd PSA, przy wykorzystaniu adresów poczty elektronicznej, wskazanych w rejestrze akcjonariuszy, na dwa tygodnie przed planowanym terminem. Zapewniona zostaje możliwość odbycia walnego zgromadzenia akcjonariuszy poza terytorium Polski. Zaś protokół z walnego zgromadzenia, nie będzie każdorazowo wymagał sporządzenia go przez notariusza, jak w tradycyjnej spółce akcyjnej. Obowiązek ten ma dotyczyć jedynie uchwały w przedmiocie zmiany umowy spółki.

Wnioski

Zdaniem Szołajski Legal Group należy spodziewać się dużego zainteresowania prostą spółką akcyjną, w szczególności wśród nowych przedsiębiorców.

Bardzo kibicujemy temu rozwiązaniu! Szołajski Legal Group ma nadzieję, że ustawa wejdzie w życie jeszcze w tym roku, a pierwsze Proste Spółki Akcyjne powstaną już w jesieni 2019 r.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kredytobiorcy złotówkowi poznają WIRON

Kolejna wygrana naszego Klienta z mBank

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank