Za popełnienie przestępstwa kradzieży tożsamości prawo karne przewiduje surową karę 3 lat pozbawienia wolności. „Kradzież tożsamości” to, zgodnie art. 190a § 2 kodeksu karnego, podszywanie się pod inną osobę, wykorzystanie jej wizerunku lub wykorzystanie innych jej danych osobowych w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.

Do najczęstszych przestępstw związanych z wykorzystaniem fałszywych dokumentów tożsamości należą wyłudzenia kredytów. Na policję zgłaszają się osoby skarżące się, że nie brały kredytu (najczęściej są to tzw. chwilówki), a muszą go spłacać, bo ktoś podszył się pod ich nazwisko i zaciągnął pożyczkę na ich konto.

Oszukana osoba dowiaduje się o zaciągniętym kredycie w momencie wszczęcia postępowania sądowego, a nawet dopiero na etapie egzekucji wykonywanej przez komornika.

Planowane przepisy

Ministerstwo Cyfryzacji utworzyło grupę roboczą z udziałem ekspertów z innych instytucji, w tym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komisji Nadzoru Finansowego, Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Komendy Głównej Policji.

Zadaniem grupy roboczej jest wypracowanie rozwiązań, które ograniczą zjawisko kradzieży tożsamości.

Nowelizacja ustawy o dokumentach publicznych

Nowe przepisy ustawy o dokumentach publicznych wywołały kontrowersje. Zgodnie z nimi zakazane jest wytwarzanie, oferowanie, zbywanie lub przechowywanie w celu zbycia repliki dokumentu publicznego.

Zatem ustawodawca penalizuje obrót kopiami dokumentów. Nowe przepisy można wykorzystać do walki z kradzieżą tożsamości, kiedy takie fałszywe dokumenty są wykorzystywane.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej