Zgodnie z definicją sformułowaną w prawie budowlanym, budynkiem jest obiekt budowlany trwale związany z gruntem. Ponadto winien on być wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadać fundamenty i dach.

Ciekawe orzeczenie dotyczące kwestii trwałego związania budynku z gruntem zostało wydane 18 kwietnia 2019 r. przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. W sprawie o sygnaturze akt II SA/Gd 706/18 Sąd wskazał, że o stwierdzeniu trwałości połączenia z gruntem nie decyduje sposób i metoda związania z gruntem ani technologia wykonania fundamentu.

Kluczowe jest „czy jego wielkość, konstrukcja, przeznaczenie i względy bezpieczeństwa wymagają takiego trwałego związania”.

Wydany przez Sąd wyrok znajduje swoje podstawy w orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1 czerwca 2017 r. (w sprawie o sygn. akt II OSK 2471/15).

Co oznacza trwałość związania z gruntem?

Trwałość związania obiektu z gruntem, nie musi oznaczać stałości tego związania, rozumianego jako brak możliwości odłączenia go od gruntu bez nieodwracalnego naruszenia jego technicznej i funkcjonalnej integralności – ocenił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

„Co istotne, trwałości takiego związania z gruntem obiektu budowlanego nie niweczy ustalenie, że można go zdemontować, gdyż jest to jedynie okoliczność mogąca przesądzać o tymczasowości takiego obiektu, ale nie trwałości jego związania z gruntem.” (II SA/Gd 706/18)

Podsumowanie

Trwałe związanie obiektu z gruntem nie jest tożsame z tym, że związanie z gruntem jest stałe.

Autor artykułu

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank

Pierwszy rok fundacji rodzinnej w Polsce

Nieudana reforma wskaźników referencyjnych