Raport Najwyższej Izby Kontroli oceniający działalność organów i instytucji państwowych wobec spółki GetBack oraz podmiotów oferujących jej papiery wartościowe i ją audytujących ukazał się 21 stycznia 2020 r.

 Z raportu jednoznacznie wynika, iż „instytucje państwowe nie zapewniły skutecznej ochrony konsumentów przed niezgodną z prawem działalnością GetBack S.A. oraz podmiotów oferujących i dystrybuujących jej papiery wartościowe”.

Tezy z raportu

Jak stwierdza Najwyższa Izba Kontroli działania instytucji nadzorczych były „nieadekwatne do istoty i skali zagrożeń oraz nie w pełni rzetelne”. Przez pierwsze pięć lat działalności Spółki GetBack S.A. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) nie przeprowadził w niej ani jednej kontroli.

Raport NIK zarzuca również nieprawidłowości w działaniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Zdaniem Izby, podejmowane przez Urząd starania były długotrwałe i niepełne, co ograniczało ich skuteczność na rzecz ochrony konsumentów przed skutkami niewłaściwych praktyk podmiotów oferujących i dystrybuujących papiery wartościowe Spółki.

Tymczasem informacje finansowe udostępniane przez Spółkę GetBack S.A. i jej audytorów były nierzetelne.

Skala problemu dotyczy ponad 9 tysięcy konsumentów – nabywców obligacji GetBack S.A., którzy nie odzyskali zainwestowanych środków w wysokości przekraczającej 2,5 miliarda zł.

Instytucje państwowe nie zareagowały na informację sygnalisty (informatora zgłaszającego nieprawidłowości) z grudnia 2017 r. o podejrzeniu piramidalnego charakteru działalności Spółki GetBack S.A. oraz podważających rzetelność wyceny aktywów tej Spółki.

Czy raport NIK pomoże poszkodowanym?

Raport NIK potwierdza, że „dzięki sztucznie wykreowanym wynikom Spółka GetBack S.A. była przedstawiana jako atrakcyjny podmiot rynku finansowego, którego instrumenty generowały wyższe dochody dla inwestorów niż lokaty bankowe.”

Z raportu wynika, iż instytucje finansowe nie podjęły w odpowiednim momencie właściwych kroków w celu ochrony konsumentów.

Konsumenci padli ofiarą „nieuczciwych praktyk rynkowych” stosowanych przez firmy pośredniczące w sprzedaży obligacji Spółki GetBack, które przedstawiały Spółkę jako atrakcyjny podmiot rynku finansowego.

Raport zatem potwierdza stosowanie „nieuczciwych praktyk rynkowych” i pomoże poszkodowanym w dochodzeniu odszkodowań.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana frankowa z Raiffeisen Bank

Audyt fundacji rodzinnej w Polsce

Nasz Klient znów wygrywa z Bankiem Millennium