Ustawa o fundacji rodzinnej to prawne narzędzie, które pozwala na kumulowanie kapitału rodzinnego oraz na przekazywanie wypracowanego majątku kolejnym pokoleniom. Wreszcie jest możliwością dla podmiotów rodzinnych zachowania jednolitości w zarządzaniu oraz przeciwdziałania rozdrobnieniu majątku w wyniku dziedziczenia przez wiele osób.

W dzisiejszym artykule przedstawimy kolejno kroki, które należy podjąć, żeby założyć fundację rodzinną w Polsce.

 1. Akt założycielski lub testament

Zgodnie z ustawą o fundacji rodzinnej do powstania fundacji rodzinnej w Polsce wymagane jest złożenie oświadczenia o utworzeniu fundacji rodzinnej. Fundator składa u notariusza oświadczenie o ustanowieniu fundacji rodzinnej w akcie założycielskim w formie aktu notarialnego lub spisuje u notariusza testament w formie aktu notarialnego, w którym składa oświadczenie o ustanowieniu fundacji rodzinnej.

 1. Statut fundacji rodzinnej

Następnie fundator ustala treść statutu w formie aktu notarialnego, kluczowego dokumentu dla każdej fundacji rodzinnej. W statucie określa nazwę, siedzibę i szczegółowy cel fundacji rodzinnej, sposób określenia beneficjenta i zakres przysługujących mu uprawnień, zasady prowadzenia listy beneficjentów, czas trwania fundacji rodzinnej, jeżeli jest oznaczony, wartość funduszu założycielskiego, zasady powoływania i odwoływania członków organów fundacji rodzinnej, zasady zmiany statutu oraz przeznaczenie mienia fundacji po jej rozwiązaniu.

 1. Fundusz założycielski

Fundator wnosi mienie na pokrycie funduszu założycielskiego (co najmniej 100.000 zł):

przed wpisaniem do rejestru fundacji rodzinnych w przypadku ustanowienia fundacji rodzinnej w akcie założycielskim albo

– wniesienie funduszu założycielskiego następuje w terminie 2 lat od dnia wpisania fundacji rodzinnej do rejestru fundacji rodzinnych w przypadku ustanowienia fundacji rodzinnej w testamencie.

Sporządza także spis mienia wnoszonego do fundacji rodzinnej, na pokrycie funduszu założycielskiego w formie pisemnej.

 1. Wpis do rejestru fundacji rodzinnych

Na koniec fundator składa wniosek o wpis fundacji rodzinnej do rejestru fundacji rodzinnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim. Opłatę stałą w kwocie 500 zł pobiera się od zgłoszenia fundacji rodzinnej do rejestru fundacji rodzinnych.

W przypadku ustanowienia fundacji rodzinnej w testamencie, zgłoszenia fundacji rodzinnej do rejestru fundacji rodzinnej dokonuje Zarząd. Zgłoszenie fundacji rodzinnej do rejestru fundacji rodzinnych podpisują wszyscy członkowie Zarządu.

Zgłoszenie fundacji rodzinnej do rejestru fundacji rodzinnych zawiera:

 • nazwę, siedzibę i adres fundacji rodzinnej,
 • wysokość funduszu założycielskiego fundacji rodzinnej,
 • imiona i nazwiska, numery PESEL członków zarządu, a w przypadku braku obowiązku posiadania takiego numeru, datę urodzenia oraz ich adresy do doręczeń,
 • imiona i nazwiska, numery PESEL członków rady nadzorczej, a w przypadku braku obowiązku posiadania takiego numeru, datę urodzenia oraz ich adresy do doręczeń, jeśli w fundacji rodzinnej ustanawia się radę nadzorczą,
 • imiona i nazwiska, numery PESEL beneficjentów będącymi osobami fizycznymi wchodzącymi w skład zgromadzenia beneficjentów, a w przypadku braku obowiązku posiadania takiego numeru, datę urodzenia oraz ich adresy do doręczeń, a w przypadku gdy beneficjentem jest podmiot inny niż osoba fizyczna, nazwę lub firmę oraz numer identyfikacyjny REGON, a jeżeli podmiot ten jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, także jego numer w tym rejestrze,
 • imię i nazwisko oraz adres do doręczeń fundatora, jeżeli fundator jest uprawniony do powołania zarządu,
 • czas trwania fundacji rodzinnej, jeżeli jest oznaczony.

Jakie dokumenty należy załączyć zgłaszając fundację rodzinną?

Do zgłoszenia fundacji rodzinnej do rejestru fundacji rodzinnych dołącza się:

 • akt założycielski fundacji rodzinnej lub protokół otwarciaogłoszenia testamentu, w którym ustanowiono fundację rodzinną,
 • statut fundacji rodzinnej,
 • oświadczenie fundatora o wniesieniu mienia na pokrycie funduszu założycielskiego w kwocie określonej w statucie, a przypadku ustanowienia fundacji rodzinnej w testamencie, oświadczenie członków zarządu, że fundusz założycielski zostanie wniesiony w terminie 2 lat od dnia wpisania fundacji rodzinnej do rejestru fundacji rodzinnych,
 • dowód ustanowienia organów fundacji rodzinnej, z wyszczególnieniem ich składu osobowego, jeżeli skład organów fundacji rodzinnej nie wynika z jej statutu oraz zgody na pełnienie funkcji członka organu fundacji rodzinnej,
 • oświadczenia osób reprezentujących fundację rodzinną, likwidatorów i pełnomocników obejmujące zgodę na ich powołanie oraz ich adresy do doręczeń i
 • dowód uiszczenia opłaty sądowej.

Wniosek o wpis w rejestrze fundacji rodzinnej składa się na urzędowym formularzu RFR-W w biurze podawczym Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim albo wysyła pocztą na adres sądu.

Podsumowanie

Od 22 maja 2023 r. w Polsce można dokonać rejestracji fundacji rodzinnej. Warto się odpowiednio przygotować i skorzystać z pomocy profesjonalnej kancelarii prawnej, która pomoże w sprawnym przeprowadzeniu rejestracji oraz pomoże podjąć ważne decyzje dotyczące zakładanej fundacji rodzinnej.

Kancelaria Szołajski Legal Group prowadzi sprawy związane z przeprowadzaniem skutecznie sukcesji w firmach rodzinnych oraz przygotowuje firmy rodzinne do zakładania fundacji rodzinnych w Polsce. Zapraszamy do kontaktu.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana frankowa z Raiffeisen Bank

Audyt fundacji rodzinnej w Polsce

Nasz Klient znów wygrywa z Bankiem Millennium