Rejestracja Fundacji Rodzinnej

Wizyta u znajomego notariusza w celu spisania aktu założycielskiego oraz statutu fundacji rodzinnej w formie aktu notarialnego, przybliżyła rodzinę Fundarskich do ostatniego etapu związanego z rejestracją fundacji rodzinnej. Przy okazji spotkania, dzieci Państwa Fundarskich spisały testamenty, zaś córka Gabi dokonała rozdzielności majątkowej w celu zabezpieczenia swojej rodziny.

Kolejnym krokiem dla fundatorów było wniesienie mienia na pokrycie funduszu założycielskiego. Zgodnie z ustawą o fundacji rodzinnej wyniósł on co najmniej 100.000 zł, sporządzili oni także spis mienia w formie pisemnej.

Po długim i wyczerpującym przygotowaniu całej rodziny Fundarskich do założenia fundacji rodzinnej oraz spełnienia marzenia nestora rodu nadszedł czas na wyjazd do Piotrkowa Trybunalskiego. Wybrano delegację przyszłych fundatorów: Pana Jana i Panią Janinę oraz zaprzyjaźnionego mecenasa, który od samego początku wspierał i pomagał przy rodzinnym przedsięwzięciu. Tłumaczył rzeczowo, że fundacja rodzinna podlega wpisowi do rejestru fundacji rodzinnych, a rejestr fundacji rodzinnych prowadzony jest przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim. Rejestr fundacji rodzinnych wzorowany jest na Krajowym Rejestrze Sądowym — jest on publiczny i jawny. Następnie wyjaśniał, że każda zarejestrowana fundacja rodzinna posiada odrębne akta rejestrowe prowadzone przez sąd rejestrowy. 

Mecenas przypomniał również o obowiązkowych opłatach tj. opłata stała w kwocie 500 zł pobierana od zgłoszenia fundacji rodzinnej do rejestru fundacji rodzinnych oraz opłata stała w kwocie 250 zł pobierana  od wniosku o wpis w rejestrze fundacji rodzinnych. Dodał również, że wniosek o wpis w rejestrze fundacji rodzinnej składa się na urzędowym formularzu RFR-W w biurze podawczym Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim albo wysyła pocztą na adres sądu. 

Cała rodzina, czytając po raz kolejny ustawę, sprawdzała, czy dopełniła wszystkich formalności, czy jest w pełni przygotowana do rejestracji fundacji rodzinnej. Mecenas ze stoickim spokojem przypominał, że zgłoszenie fundacji rodzinnej do rejestru fundacji rodzinnych zawiera obowiązkowe dane:

 1. nazwę, siedzibę i adres fundacji rodzinnej, 
 2. wysokość funduszu założycielskiego fundacji rodzinnej, 
 3. imiona i nazwiska, numery PESEL członków zarządu, a w przypadku braku obowiązku posiadania takiego numeru, datę urodzenia oraz ich adresy do doręczeń, 
 4. imiona i nazwiska, numery PESEL członków rady nadzorczej, a w przypadku braku obowiązku posiadania takiego numeru, datę urodzenia oraz ich adresy do doręczeń, jeśli w fundacji rodzinnej ustanawia się radę nadzorczą,
 5.  imiona i nazwiska, numery PESEL beneficjentów, będących osobami fizycznymi wchodzącymi  w skład zgromadzenia beneficjentów. W przypadku braku obowiązku posiadania takiego numeru datę urodzenia oraz ich adresy do doręczeń. W przypadku zaś, gdy beneficjentem jest podmiot inny niż osoba fizyczna, nazwę lub firmę oraz numer identyfikacyjny REGON, a jeżeli podmiot ten jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, także jego numer w tym rejestrze, 
 6. imię i nazwisko oraz adres do doręczeń fundatora, jeżeli fundator jest uprawniony do powołania zarządu,
 7.  czas trwania fundacji rodzinnej, jeżeli jest oznaczony. 

Ponadto podkreślił, że w przypadku każdorazowej zmiany w/w danych należy zaktualizować wpis w tym zakresie w rejestrze fundacji rodzinnych. Zmiany danych wpisywanych do rejestru fundacji rodzinnych należy zgłaszać niezwłocznie.

Następnie tłumaczył, że  do zgłoszenia fundacji rodzinnej do rejestru fundacji rodzinnych dołącza się:

 1. akt założycielski fundacji rodzinnej lub protokół otwarcia i ogłoszenia testamentu, w którym ustanowiono fundację rodzinną,
 2. statut fundacji rodzinnej,
 3. oświadczenie fundatora o wniesieniu mienia na pokrycie funduszu założycielskiego w kwocie określonej w statucie, a w przypadku ustanowienia fundacji rodzinnej w testamencie, oświadczenie członków zarządu, że fundusz założycielski zostanie wniesiony w terminie 2 lat od dnia wpisania fundacji rodzinnej  do rejestru fundacji rodzinnych, 
 4. dowód ustanowienia organów fundacji rodzinnej, z wyszczególnieniem ich składu osobowego, jeżeli skład organów fundacji rodzinnej nie wynika z jej statutu oraz zgody na pełnienie funkcji członka organu fundacji rodzinnej, 
 5. oświadczenia osób reprezentujących fundację rodzinną, likwidatorów i pełnomocników obejmujące zgodę na ich powołanie oraz ich adresy do doręczeń,
 6. dowód uiszczenia opłaty sądowej.

Rodzina Fundarskich czuła ogromne podekscytowanie, z prasy, telewizji i Internetu płynęły wieści o zarejestrowanych pierwszych fundacjach rodzinnych w Polsce oraz o sprawnie działającym Sądzie Rejestracyjnym w Piotrkowie Trybunalskim. Początkowo wszyscy zainteresowani mieli obawy i lęki związane z rejestracją fundacji rodzinnych przez tylko jeden wybrany Sąd w Polsce, z formalnościami dotyczącymi założenia nowej instytucji prawnej w Polsce, wreszcie z długim procesem przygotowawczym. Jednakże pozytywne informacje napawały optymizmem i dawały nadzieję na szczęśliwy finał. Państwo Fundarsy z dumą oczekiwali na wizytę w Piotrkowie Trybunalskim w celu zgłoszenia fundacji rodzinnej Zacisze Fundarskich do rejestracji. Świadomie i odpowiedzialnie powierzyli stery dalszej działalności firmy rodzinnej dzieciom, wierząc, że ich dorobek życiowy oraz zdobyte doświadczenie przyniesie owoce na dalsze pokolenia rodziny. Ufali, że fundacja sprawi, że firma będzie trwała przez pokolenia, a jej majątek pozostanie w rękach rodziny czy osób najbliższych dla fundatora i podlegać będzie dalszemu zarządowi zgodnie z jego wolą wyrażoną w statucie fundacji.

Po udanej wizycie w Sądzie Rejestrowym w Piotrkowie Trybunalskim, załatwieniu wszystkich formalności, złożeniu niezbędnych dokumentów oraz dokonaniu wymaganych opłat, Państwo Fundarscy poczuli spełnienie i ulgę. Wreszcie byli usatysfakcjonowani i patrzyli w przyszłość swojej rodziny ze spokojem i optymizmem.  

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank

Pierwszy rok fundacji rodzinnej w Polsce

Nieudana reforma wskaźników referencyjnych