Kontynuując rozpoczęty cykl, omawiamy wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 14 października 2020 r., w którym sąd oddalił apelację pozwanego towarzystwa ubezpieczeniowego. Wobec tego prawomocny stał się wyrok zasądzający na rzecz konsumenta kwotę blisko 100 tys. zł!

Konsument przystąpił do grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym oraz opłacił składkę w wysokości niemal 25 tys. zł. Także przez następne kilka lat opłacał składki, które ostatecznie wyniosły łącznie niemal 90 tys. zł.

W pozwie konsument wskazał m.in. że w przedstawionych dokumentach nie określono wysokości sumy ubezpieczenia, a zatem złożone przez konsumenta oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia nie wywołało skutków prawnych. Ponadto, w ocenie konsumenta umowa była sprzeczna:

  • z uczciwymi praktykami rynkowymi,
  • zasadami współżycia społecznego,

i dlatego jest nieważna, a co więcej całość ryzyka finansowego z umowy została przerzucona na konsumenta.

Orzeczenia Sądów korzystne dla konsumenta!

Sądy zarówno I jak i II instancji nie pozostawiły wątpliwości co do tego, że umowa zawarta przez konsumenta jest nieważna. Sąd Okręgowy rozpatrujący sprawę w I instancji wskazał, że umowa odbiegała swoim charakterem od celów umów ubezpieczenia. Zwalniała bowiem towarzystwo ubezpieczeniowe od ponoszenia jakiegokolwiek ryzyka związanego z ochroną ubezpieczeniową konsumenta, co było sprzeczne z istotą umowy ubezpieczenia. To bowiem ubezpieczyciel powinien ponosić ryzyko tego, że będzie zobowiązany wypłacić środki w wysokości większej niż otrzymane w ramach wpłaconych składek.

„Umowa w swojej konstrukcji jest sprzeczna z umową ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, a tym samym nieważna. Celem nadrzędnym zawartej umowy nie jest udzielenie ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczonemu, lecz jej element inwestycyjny.”

Sąd doszedł do wniosku, że umowa zawarta przez konsumenta jest nieważna, a co za tym idzie towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane do zwrotu konsumentowi wszystkich wpłaconych kwot. Od wydanego wyroku, towarzystwo ubezpieczeniowe wniosło apelację, jednak ta została oddalona w całości.

W ocenie Sądu Apelacyjnego, sąd I instancji prawidłowo ustalił stan faktyczny i przeprowadził prawne rozważania. Wobec czego Sąd Apelacyjny potwierdził stanowisko Sądu Okręgowego.

Jak uznał Sąd Apelacyjny, nawet gdyby nie podzielać koncepcji bezwzględnej nieważności zawartej przez strony umowy ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym z uwagi na sprzeczność z naturą zobowiązania, to postanowienia regulaminu i warunków ubezpieczenia określające świadczenie ubezpieczyciela, były niedozwolone w rozumieniu art. 3851 § 1 k.c. i zgodnie z § 2 tego przepisu nie wiązały konsumenta.

„Skoro dotyczą one głównego świadczenia, to ich eliminacja z umowy powoduje jej upadek i rodzi obowiązek zwrotu nienależnego świadczenia na podstawie art. 410 § 2 k.c.”

Podsumowanie

Opisany wyrok wpisuje się w linię orzeczniczą prezentowaną przez polskie sądy, które unieważniają zawierane przez konsumentów umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Kancelaria Szołajski Legal Group reprezentuje konsumentów w sporach z towarzystwami ubezpieczeniowymi i pomaga im odzyskać pobrane na podstawie nieważnych umów kwoty. Zachęcamy do kontaktu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank

Pierwszy rok fundacji rodzinnej w Polsce

Nieudana reforma wskaźników referencyjnych