Przygotowywany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju projekt nowelizacji prawa budowlanego wprowadzi pewne uproszczenia w sprawie legalizacji samowoli budowlanych.

Prosta bezpłatna procedura

Proponowane przepisy wdrażają prostą procedurę legalizacyjną dla budynków powstałych ponad 20 lat temu, bez zgłoszenia czy pozwolenia na budowę.

W postępowaniu legalizacyjnym do zawiadomienia o zakończeniu budowy, trzeba załączyć:

  • oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • oświadczenia o terminie zakończeniu budowy,
  • inwentaryzacji powykonawczej,
  • ekspertyzy technicznej.

W przypadku takiej legalizacji byłaby ona zwolniona z wniesienia opłaty legalizacyjnej.

Organ nadzoru budowlanego sprawdzi wyłącznie warunek dotyczący braku wszczęcia postępowania w sprawie budowy takiego obiektu oraz kompletności dołączonych dokumentów. Szczególnie istotna jest ekspertyza techniczna, z której ma wprost wynikać czy obiekt nadaje się do użytkowania, i co najważniejsze, czy nie stwarza zagrożenia życia lub zdrowia ludzi.

Organ będzie weryfikować także, czy od terminu zakończenia budowy upłynęło przynajmniej 20 lat oraz czy do chwili obecnej nie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie samowoli budowlanej wobec tego obiektu.

Dzięki tym przepisom będzie można bezpiecznie eksploatować takie budynki, przeprowadzić ich legalny remont czy obowiązkowy przegląd okresowy.

Wnioski

Nowe rozwiązanie jest korzystne zarówno dla właścicieli użytkowanych od ponad 20 lat budynków jak i dla samorządów, które będą mogły pobierać podatek od nieruchomości.

Zdaniem Szołajski Legal Group jako atut należy wskazać brak opłaty legalizacyjnej, która mogłaby zniechęcać właścicieli do przeprowadzenia tej procedury.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana frankowa z Raiffeisen Bank

Audyt fundacji rodzinnej w Polsce

Nasz Klient znów wygrywa z Bankiem Millennium