Zgodnie z przepisami prawa budowlanego, każdy ma prawo zabudowy nieruchomości gruntowej. Do tego niezbędne jest jednak wykazanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. O prawie tym wspominaliśmy m.in. w jednym z poprzednich artykułów, który przeczytasz tutaj.

Dzisiaj przedstawiamy ciekawy wyrok Sądu Administracyjnego w Kielcach (II SA/Ke 1086/20) z 15 kwietnia 2021 r., dotyczący właśnie prawa do dysponowania nieruchomością.

Na wstępie należy podkreślić, że prawo do dysponowania nieruchomością jest niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę. W art. 32 ust. 4 pkt 2) p.b. inwestor jest zobligowany do złożenia stosownego oświadczenia. Podmiot składający oświadczenie musi mieć świadomość tego, że jest ono składane pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Czy można zakwestionować oświadczenie inwestora?

W wydanym wyroku Sąd stanął na stanowisku, że składane przez inwestora oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane jest skuteczne do czasu, aż osoba trzecia zakwestionuje jego zgodność z rzeczywistością i przedstawi dowody podważające jego treść.

Należy jednak podkreślić, że postępowanie administracyjne nie jest od rozpatrywania kwestii cywilnych:

„Możliwość zakwestionowania oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane nie oznacza przy tym, że w postępowaniu administracyjnym lub sądowo-administracyjnym mogą być rozstrzygane kwestie cywilnoprawne, do rozstrzygania których powołane są sądy cywilne.”

Kiedy korzystanie z nieruchomości wspólnej przekracza zwykły zarząd?

W rozpoznawanej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny badał, czy inwestor będący współwłaścicielem nieruchomości może skutecznie ją wykorzystywać.

W ocenie sądu brak jest podstaw do przyjęcia, że każde wykorzystanie nieruchomości wspólnej na cele budowlane jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu.

„Tym samym nie ma wymogu, by współwłaściciel chcący wykorzystać wspólną nieruchomość na cele budowlane zawsze musiał posiadać zgodę wszystkich współwłaścicieli, a w przypadku jej braku musiał uzyskać zgodę sądu powszechnego.” (II SA/Ke 1086/20)

Podsumowanie

Prawo do dysponowania nieruchomością przysługuje każdemu, kto jest w stanie je wykazać. Ocena, czy dane zamierzenie inwestycyjne przekracza zakres zwykłego zarządu wstępnie dokonywana jest przez inwestora, a następnie weryfikowana przez organ administracji.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej