Od wejścia w życie Nowego Ładu przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą coraz częściej zastanawiają się nad zmianą formy prowadzenia działalności gospodarczej. Często wybór pada na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Dla niejednego przedsiębiorcy może to być najlepszy wybór. Jednak równie często można spotkać się ze stwierdzeniem, że przedsiębiorca zdecydował się na spółkę z o.o., bo po prostu wie, co to jest i jak działa.

Inaczej jest w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej, o której zaczęło się robić głośno pod koniec 2021 r., jako „o lekarstwie” na Nowy Ład. Czym więc jest ta spółka, jak działa i czy na pewno jest to najlepszy wybór dla każdego przedsiębiorcy?

Cechy spółki komandytowo-akcyjnej

Spółka komandytowo-akcyjna jest osobową spółką handlową. Oznacza to, że nie ma ona osobowości prawnej, może jednak we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania – ma zdolność prawną. Ponadto, spółka ta wyposażona jest w zdolność sądową. Minimalny kapitał zakładowy spółki komandytowo-akcyjnej wynosi 50 000 zł.

W spółce komandytowo-akcyjnej występuje co najmniej dwóch wspólników: komplementariusz i akcjonariusz. Mogą nimi być osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które mają zdolność prawną. Nie ma również przeciwwskazań, aby zarówno komplementariuszem jak i akcjonariuszem była ta sama osoba posiadająca 100% udziałów.

Komplementariusz w spółce

Komplementariusz ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowo-akcyjnej. Odpowiedzialność ta ma charakter odpowiedzialności solidarnej ze spółką i pozostałymi komplementariuszami co oznacza, że wierzyciel może domagać się zaspokojenia długu od każdego z dłużników solidarnych, od niektórych z nich lub od wszystkich. Co do zasady, odpowiedzialność wspólników dotyczy jedynie zobowiązań spółki – nie dotyczy ich długów osobistych.

Akcjonariusz w spółce

Akcjonariusz w spółce komandytowo-akcyjnej nie odpowiada za zobowiązania spółki. Wynika to z faktu, że jest on traktowany jako inwestor. Od tej zasady są jednak przewidziane dwa wyjątki. Pierwszy, gdy nazwisko akcjonariusza jest zamieszczone w nazwie firmy spółki komandytowo-akcyjnej oraz drugi, gdy akcjonariusz działa bez umocowania spółki, nie ujawnia go lub je przekracza.

Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej

Spółka komandytowo-akcyjna ma status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Podatek od dochodów spółki komandytowo-akcyjnej jest płacony przez spółkę, musi ona opłacać zaliczki na podatek dochodowy i składać zeznania roczne. W tym zakresie nie różni się od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Podatkiem CIT objęte są wszystkie zyski pochodzące z działalności spółki komandytowo-akcyjnej. W zależności od wartości przychodów będzie to:

9% dla małych podatników (gdy wartość przychodu ze sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 2 mln euro)

19% dla pozostałych przedsiębiorców

Jest to podatek, jaki ma zapłacić spółka. Nie jest to jednak cały podatek, który przyjdzie zapłacić przy prowadzeniu spółki komandytowo-akcyjnej.

Wypłata zysku wspólnikom

Wypłata dywidendy do komplementariuszy i akcjonariuszy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo podatkiem dochodowym od osób prawnych, według stawki 19%. Oczywiście tak długo jak spółka komandytowo-akcyjna nie przekaże zysku do swoich wspólników, obowiązek zapłaty podatku nie powstanie.

W konsekwencji zysk akcjonariusza, który jest osobą fizyczną, jest opodatkowany podwójnie. Pierwszy raz podatkiem CIT, a następnie podatkiem od dywidend od wartości wypłaconego wyniku finansowego.

Również dywidenda wypłacana komplementariuszowi jest opodatkowana podwójnie. Jednak od 2022 r., kwota należnego podatku dochodowego komplementariusza jest pomniejszona o kwotę zapłaconego już przez spółkę podatku CIT. W praktyce pozwoli to komplementariuszom spółek opodatkowanych CIT 9% na zmniejszenie należnego podatku dochodowego do ok. 10%. Łącznie z należnym podatkiem CIT taki komplementariusz zapłaci 17,30% podatku.

Składki ZUS

Komplementariuszakcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej nie mają statusu przedsiębiorcy, a więc nie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym ani ubezpieczeniu zdrowotnemu. Inaczej mówiąc, z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej, osoby fizyczne będące jej wspólnikami nie są zobowiązane do uiszczania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na te ubezpieczenia, w tym na 9 % składkę zdrowotną.

To właśnie brak obowiązku uiszczania składek ZUS tak uatrakcyjnił tę formę prowadzenia działalności. Wprowadzony Polski Ład zobowiązuje m.in. przedsiębiorców do płacenia składki zdrowotnej bez możliwości odliczania od podatku, skomplikowany został także sposób jej wyliczania.

Podsumowanie

Sposób opodatkowania spółki komandytowo-akcyjnej sprawi, że będzie ona częstym wyborem przedsiębiorców. Należy jednak pamiętać, że prowadząc tego rodzaju spółkę, należy liczyć się z wyższymi kosztami jej prowadzenia niż spółki z o.o. Również proces założenia spółki jest znacznie bardziej skomplikowany, a przez to bardziej kosztowny niż spółki z o.o.

Przed podjęciem decyzji o przekształceniu formy prawnej prowadzonej działalności najlepiej skonsultować swój wybór z prawnikiem lub doradcą podatkowym. Prawnicy kancelarii Szołajski Legal Group sp. k. chętnie przeanalizują sytuację podatkową Twojej firmy. Doradzimy i razem znajdziemy najlepsze rozwiązanie.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank

Pierwszy rok fundacji rodzinnej w Polsce

Nieudana reforma wskaźników referencyjnych