Sprawozdanie finansowe fundacji rodzinnej

Do końca marca 2024 r. fundacje rodzinne były zobowiązane do sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2023. Natomiast do końca czerwca 2024 r. sprawozdania mają zostać zatwierdzone.

Obowiązek sprawozdawczy dotyczy wszystkich fundacji rodzinnych, które zostały zarejestrowane w Rejestrze Fundacji Rodzinnych w 2023 r. Co warto jednak zaznaczyć do złożenia sprawozdania finansowego zobowiązane są także fundacje rodzinne w organizacji, u których jeszcze nie został uzyskany wpis do Rejestru Fundacji Rodzinnych, ale już powstały wskutek sporządzenia aktu założycielskiego albo ogłoszenia testamentu.

Gdzie i jaki formularz złożyć?

Sprawozdanie finansowe fundacji rodzinnej za rok 2023 składa się do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim, który jest sądem rejestrowym oraz do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2023 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do rejestru fundacji rodzinnych jest to wzór formularza oznaczonego symbolem RFR-Z30, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia oraz wzór formularza oznaczonego symbolem RFR-ZN, stanowiący załącznik nr 18 do rozporządzenia.

Wniosek ten można złożyć w biurze podawczym właściwego sądu lub nadać w urzędzie pocztowym na adres sądu.

Formularze należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi drukowanymi literami.

Jako że fundacja rodzinna nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, tylko do Rejestru Fundacji Rodzinnych w Piotrkowie Trybunalskim, nie składa się  sprawozdania do KRS, a do Szefa KAS.

Zgodnie z ustawą o fundacji rodzinnej rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego następuje na mocy uchwały Zgromadzenia Beneficjentów.

Podsumowanie

Od 2024 r. fundacja rodzinna i fundacja rodzinna w organizacji mają obowiązek składania sprawozdania finansowego do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim i do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Należy pamiętać o wyznaczonych terminach realizacji tego obowiązku.

Kancelaria Szołajski Legal Group prowadzi sprawy związane z przeprowadzaniem skutecznie sukcesji w firmach rodzinnych oraz przygotowuje profesjonalnie firmy rodzinne do złożenia fundacji rodzinnych.

Zapraszamy do kontaktu.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej